Baş sahypa Täzelikler Umumy UKYNYŇ ÝETMEZÇILIGI – IŞ ÖNDÜRIJILIGIŇ PESELMEGINIŇ IŇ ESASY SEBÄBI BOLUP DURÝAR.
( 5 Ses Berme )

Kembridž uniwersitetiniň alymlarynyň bellemegine görä, iş öndürijiliginiň peselmeginiň esasy sebäbi – ukynyň ýetmezçiligidir. Öz gezeginde, iýmitlenme, çilimkeşlik we alkogol içgilerine ýykgyn etme, iş öndürijiligine ol diýen täsirini ýetirmeýär.

Synaglara iňlis kompaniýalarynda işleýän 21 müň sany meýletinçi gatnaşdylar. Barlaglaryň netijelerine seljerme berip, ýokary iş görkezijilerini gazanmak üçin 7 sagat dowamlylykdan az bolmadyk ukynyň zerurlygy kesgitlendi. Alymlaryň bellemegine görä, zyýanly endikler we iýmitlenme häsiýeti hiç hili täsirini ýetirmändir.

Ondan başga-da, alymlar maddy kynçylyklary bolan, psihiki bozulmalardan ejir çekýän, direg-hereketlendiriş ulgamynyň keselleri bolan we sport bilen meşgullanmaýan işgärleriň arasynda hem iş öndürijiligiň pesligini kesgitlediler. Şonuň ýaly-da, işde yzarlanýan, wagt ýetmezçiliginden kösenýän we ýakyn adamlaryna ideg edýän işgärleriň hem az öndürijilikli işleýändikleri äşgär bolsa-da, uky ýetmezçiligi bu görkezijä has güýçli täsir edýär.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele