Baş sahypa Täzelikler Umumy AFRIKADA NÄBELLI KESEL BILEN KESELÇILIGIŇ 30 ÝAGDAÝY HASABA ALYNDY.
( 1 Ses Berme )

Afrikada täze ölüm howply kesel döredi. Iki hepdeden gysga wagtyň dowamynda 30 dörän ýagdaýdan 12-iň ölümçilik bilen tamamlanandygy barada habar berilýär. Kesel gyzdyrma, ýüregiň bulanmagy, gaýtarma we içgeçme ýaly alamatlar bilen ýüze çykýar.

Şuňa garamazdan, habarnamada bellenilşi ýaly, Ebola gyzdyrmasynyň döredijisini anyklamak üçin geçirlen barlaglar negatiw jogaby berdiler. Bu keseliň ýaýramagynyň sebäplerine zaýalanan önümleriň we suwuň ulanylmagy hem degişli edilýär.

Keseli öwrenmäge BSGG-yň we halkara guramalaryň hünärmenleri gatnaşýarlar.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele