Baş sahypa Täzelikler Umumy ALYMLAR RAK KESELINI SAKGYJYŇ KÖMEGI BILEN ANYKLAMAGA SYNANYŞÝARLAR.

Alabama Uniwersitetiniň alymlar topary öz geçiren barlaglary esasynda, çeýnelen sakgyja siňýän tüýküligi öwrenip, bedende bar bolan täze döremeleriň görnüşlerini anyklap bolýandygyny aýtdylar. Biotehnologiýalar ugrundan iş alyp barýan kompaniýanyň işgärleri tarapyndan öýkeniň, aşgazanasty mäziň we süýt mäzleriniň täze howply döremelerini anyklamaga kömek etjek ýörite düzümli sakgyç döredildi. Bu täzeligiň düýp manysy şeýledir – sakgyç çeýnelende tüýkülikdäki ragyň käbir görnüşlerine mahsus bolan himiki birleşmeler onda saklanyp galýandyr we olary öwrenme bedende bar bolan rak keseliniň görnüşini anyklamaga kömek edip biler. Ondan başga-da, bu usul netijesi köp wagty talap edýän barlaglaryň ýerini tutup biler. Şeýle açyş rak keselini irki döwürde anyklamaga kömek berip, köp adamlaryň janyny halas etmäge mümkinçilik açar.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele