Baş sahypa Täzelikler Umumy 21-nji IÝUL - SAGLYGY GORAÝYŞ WE DERMAN SENAGATY IŞGÄRLERINIŇ BAÝRAMY
( 1 Ses Berme )

 

Hormatly saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleri!

Biz sizi baýramyňyz bilen tüýs ýürekden gutlaýarys. Gutlamak bilen çäklenmän, size berk jan-saglygyny, maşgala abadanlygyny, ýurt parahatlygyny, işiňizde uly üstünlikleri arzuw edýäris.

Hormat bilen,
saýtyň işgärleri.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...