Baş sahypa Täzelikler Umumy ALYMLAR DÜRLI ÝURTLARDAKY ADAMLARYŇ UKYSYNYŇ DOWAMLYLYGYNY KESGITLEDILER.
( 1 Ses Berme )

Awstraliýa we amerikan alymlaryň topary dürli ýurtlarda adamynyň ukysynyň ortaça dowamlylygyny kesgitlediler. “Lenta.ru” belleýşi ýaly, Russiýada adamlar agşam 22 sag. 43 min. ýatyp, irden 7 sag. 54 min. hem turýarlar we ortaça 9 sag. 20 min. uklaýarlar. Ýaponiýanyň ýaşaýjylary iň az ýatýanlardyr – 7 sag. 16 min.

Iň köp ýatýanlary Argentinada gözlemelidir. Olar 10 sag.16 min ukyda geçirýärler. ABŞ-da ortaça 8 sag. 31 min. ýatýarlar. Öz gezeginde Ýewropada we Günorta Koreýada ukynyň dowamlylygy meňzeşdir – 8 sag. 55 min. we 8 sag. 57 min.

Seljermeleri geçirme bilen, ekspertler belli bir üýtgeşmeleri hem kesgitlediler. Barlag geçirilýän döwründe ( 2006-2012ýý. statistiki maglumatlary göz öňüne tutuldy) ukynyň ortaça dowamlylygy Ýewropada gysgalsa, tersine, Gündogar Aziýada uzalypdyr. ABŞ-da bolsa bu görkeziji üýtgemändir.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele