Baş sahypa Täzelikler Umumy ÝAKYMSYZ AÇYŞ: ÝUMURTGALYKLARYŇ RAK KESELI BILEN BEDENDEN DAŞARY TOHUMLANDYRMA USULYNYŇ ARABAGLANŞYGY BAR.
( 1 Ses Berme )

Alymlaryň kesgitlemegine görä, ekstrakorporal (bedenden daşary) tohumlandyrmany başyndan geçiren aýallarda wagtyň geçmegi bilen ýumurtgalyklaryň rak keseline ýolukma töwekgelçiligi 3 esse ýokarlanýar. Olar nesil önelgeliligiň soraglary bilen işleýän lukmanlara şeýle usuldan peýdalanjak aýallary goşmaça barlagdan geçirmegi maslahat berýärler. Şeýle netijeler 20 ýylyň dowamynda bedenden daşary tohumlandyrmany başdan geçiren 2.550.000 aýalyň saglyk ýagdaýynyň öwrenilmegi netijesinde alyndy.

Şeýlelikde, bedenden daşary tohumlandyrma rak keseline ýolukmany 37% ýokarlandyrýar. Ilkibaşdan, aýallarda hem önelgelilige, hem rak keseline sebäp bolýan faktorlaryň bolmagy göz öňüne tutulyp bilner. Bu usuly amala aşyrma (ony geçirmek üçin ulanylýan serişdeler) hem bu töwekgelçiligi ýokarlandyryp biler. Bu töwekgelçilik has hem bu usul geçirlenden soň, 3 ýylyň dowamynda ýokarlanyp biler.

Alymlar bedenden daşary tohumlandyrmanyň saglyk üçin howpsuz däldigi babatda ylalaşýarlar. Bu çäräniň çäginde ýumurtgalyklara bir aýallyk öýjügiň deregine birnäçe öýjükleri emele getirmegi mejbur edýärler. Bu bolsa beden üçin kadasyz ýagdaýdyr. Ýöne bu soragyň ençeme anyklanmadyk taraplary bardyr. Nähili bolanda hem alymlar howatyr almaklykdan saklanmaga çagyrýarlar: barlaglar geçirilýän wagty bu usuly ulanan her 10.000 aýalyň diňe 15-de rak keseli anyklanyldy.
 

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele