Baş sahypa Täzelikler Umumy ÖNELGELILIK AGZASY OTURDYLAN ERKEK ADAM BASYM ATA BOLMAGA TAÝYNLANÝAR.
( 2 Ses Berme )

Şu ýylyň mart aýynda köpçülikleýin habar beriş serişdeleri Günorta Afrikan Respublikasynyň lukmanlarynyň geçiren deňi-taýy bolmadyk operasiýasy barada habar beripdiler. Lukmanlara operasiýanyň kömegi bilen, birnäçe ýyl mundan ozal nädogry we gaýtaüzülmeli sünnet edilmeden soň ujydy kesilip aýrylan oglana başga önelgelilik agzasyny oturtma başardypdy.

Üç aýdan soň näsag öz seksual durmuşynyň kadalaşandygyny begenç bilen äşgär eden bolsa, ýakyn günlerde onuň basym ata bolmaga taýynlanýandygy belli boldy.

Agzany oturtma operasiýasyna ýolbaşçylyk eden lukman Andre wann der Merwe, öz näsagynyň häzir özüni gowy duýýandygyny we onuň gelinliginiň çaga garaşýandygyny belledi. Lukmanyň sözlerine görä, operasiýadan soň näsagyň peşew çykaryş kanalynyň işjeňligi we önelgelilik ulgamy tutuşlaýyn dikeldilipdi we näsag çaga barada arzuw edýärdi. Ýöne hiç kim bu arzuwlaryň beýle çalt amala aşjakdygyny aňlamaýardy.

Häzir geljekki ene atalygy subut etme barlagyny geçmäge taýynlanýar. Lukmanlaryň pikirine görä bu barlagy geçirme zerur bolup, eger ujydy oturdylan oglanyň atalygy subut edilse, bu lukmançylykda geçirilen deňi-taýy bolmadyk operasiýanyň görnüşi bolar. Çünki bu birinji geçirilen şowly operasiýa bolup, ondan öňki geçirilen synanşyklar şowsuzlyga uçrapdy.

Ýeri gelende aýdylsa, kämillik ýaşyna ýeten afrikan oglanlarynyň arasynda sünnet etdirme has giň gerim alýar. Ýöne diňe Günorta Afrikan Respublikasynda her ýyl nädogry geçirilen sünnet edilmeden soň 250 golaý ýaş oglanlar öz önelgelilik agzalaryndan jyda düşýärler.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele