Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Umumy BEDENDE ALKOGOL EMELE GELÝÄRMI?
( 3 Ses Berme )

 

 

Salam hormatly lukman! Meni şeýle sorag gyzyklandyrýar – bedende alkogol emele gelýärmikä?

Saýtyň okyjysy.

 

 

Hormatly okyjy!

Bedende alkogol belli bir mukdarda emele getirilip, etanol spirtini alkogoldegidrogenaza fermentini saklaýan hemme beden öýjükleri işläp çykarýandyr. Bu ferment bolsa hemme öýjüklerde bolup, ol esasan bagyrda köp mukdarda saklanýandyr. Bedende emele gelýän alkogol beden üçin zerur bolup, kuwwatlylyk çeşmesiniň döredilmegi we paýlanylmagy, uýgunlaşma hadysalarynyň ýaýbaňlanmagy, serotoniniň we endorfinleriň emele gelmegi üçin ol juda gerekdir. Sag we serhoş däl adamynyň bedeninde alkogolyň derejesi takmynan 0,01 promille barabardyr. Başgaça aýdylanda, adam bedeni özbaşdak 10 gr. golaý arassa spirti öndürmäge ukyplydyr. 50gr. aragyň ýa-da bir bulgur piwo içgisiniň kabul edilmegi bedendäki alkogolyň derejesiniň ýokarlanmagyna getirip biler.

Bedende emele gelýän alkogolyň derejesiniň ýokarlanmagyna birnäçe faktorlar sebäp bolup biler. Bedeniň käbir keselleri (süýji keseli), alkogoly saklamaýan önümleriň (şokolad, kwas içgisi, gatyk, käbir ir-iýmişler) kabul edilmegi bedeniň öz öndürýän alkogolynyň ýokarlanmagynyň sebäbi bolup bilýändir. Şeýle-de, adamyň keýpli bolup, ýaramly, şatlykly duýgulary başdan geçiren halatlarynda hem beden alkogolynyň derejesiniň ýokarlanýandygyny bellemek gerekdir.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Teswirlemeler  

 
#1 adam 2014-07-22 00:46
Onda diymek alkogol içmek dürs diÿjek bolyanyzda.
Sitata
 

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele