Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Beden görki ŸÜZDÄKI DÜRTÜKLERIÑ YZY
( 7 Ses Berme )

Salam, hormatly Lukman! Ilki bilen size köp sag bolsun aýdasym gelýär, men siziň maslahatlaryňyzdan peýdalanýan.

Lukman,  ÿuzden ullakan (gaty uly) düwürtik çyksa (olam esasy görünýän), soňam wagty bilen gutulmasa, gutalansoňam yzlary wagty bilen aýrylmasa, näme etmeli? Kosmetologa gitmek dogry karar bolup bilermi? Köp kişiniň aýtmagyna görä, ýaş ýüzüňi kosmetologa görkezmek dogry däl diýýärler. Siz gaýrat edip, dogry ýoly salgy berip bilmersiňizmi? Şeýle düwürtik yzlaryna öý şertlerinde näme etse bolar? Ýa-da kosmetologa görkezmelimi?

Saýtyň okyjysy.

Hormatly okyjy!

Ýüzdäki dörän düwürtikleriň yzyny aýyrmak, düwürtikleriň döreme sebäbini kesgitläp bejergi çärelerini geçirmek üçin kosmetolog hünärmenleriniň, käbir ýagdaýlarda dermatolog lukmanlaryň hem maslahaty gerek bolup durýandyr. Deriniň ýagdaýy, dörän şikeslenmeleriň derejesi kesgitlenmezden, bejergini özbaşdak geçirmäge synanyşmak allergiki täsirlilik, deride ýanyklaryň, tyg yzlarynyň döremegine getirip biler. Kosmetolog lukmanyna maslahat we bejergi üçin ýüz tutmakdan çekinmäň. Siziň ýaşyňyzyň kiçiligi, jynsyňyz ýa-da başga sebäpler kosmetolog lukmanlarynyň maslahatyny almaklyga garşy görkezmeler bolup bilmezler.

Şeýle hem, düwürtikler bilen bagly kynçylyklar barada peýdaly maslahatlary almak üçin saýtymyzda ýerleşdirilen "Ýüzdäki   düwürtikler:  sebäpleri   we   bejergi   çäreleri" atly makala bilen tanşyp bilersiňiz.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Teswirlemeler  

 
#1 Kakajan 2015-10-15 09:21
Salam hormatly lukman! men shu dürtükli meselede haýsy salgyda ýerleshýän lukmanyň öz ýanyna gatnap bejergi alyp bilerin? kyn görmeseňiz salgysyny ya-da ,tel: nomerni bermegiňizi sizden haýysh edýärin...
Sitata
 

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele