Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Beden görki ÝAŞLARDA DÖREYAN "AK SAÇLARYŇ" BEJERGISI BARMYKA?!
( 4 Ses Berme )

 

 

Salam, hormatly lukman. Men 19 yaşymda. Meniñ saçymda ak saçlar köpelýär. Munuñ bejergisi barmyka? Maslahat berseñiz hoşal bolardym.

Saýtyň okyjysy, Nury.

 

 

Hormatly Nury!

Ak saçlaryň 45-55 ýaşda köpelmegi kadaly hasaplansa hem, häzir 30 ýaşa ýetmedik ýaş adamlaryň 40%-de bu ýagdaýa duş gelip bolýar. Saçyň wagtyndan ir agarmagy köp sebäplere bagly bolup, alymlaryň köpüsi genetiki töwekgelçiligi öňe sürseler, köpüsi ony bedeniň alyş-çalyş ýagdaýlarynyň bozulmagy bilen düşündirýär. Saçyň ir agarmagy dowamly stress ýagdaýlary, wirusly keseller, bedende tirozin belok düzüminiň, misiň, kalsiniň ýetmezçiligi, galkan şekilli mäziň keselleri, aşgazan-içege ulgamynyň bozulmalary, melanin pigmentiniň emele gelmeginiň bozulmalary netijesinde başlap biler. Şonuň üçin hem endokrinolog, triholog lukmanlarynyň maslahatyny alyp, saçlaryň agarma ýagdaýynyň öňüni almaga synanyşyk edip bolar.

Gynansagam, köp halatlarda saçyň agarmagynyň sebäplerini anyklap, degişli bejergini geçirmäge mümkinçilik bolmaýar. Onuň ýaly ýagdaýlarda saç reňkleýji kosmetiki serişdelerden peýdalanmak esasy çykalga bolup durýandyr.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele