Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Beden görki SAÇYŇ ÝAGLYLYGYNY NÄDIP AÝYRMALY?
( 5 Ses Berme )

 

 

Men 20 ýaşymda. Saçym örän yagly bolany üçin ony günde yuwup ýadaýan. Saçyň yaglylygyny nädip azaldyp bolyar?

Saýtyň okyjysy.

 

 

Hormatly okyjy!

Saçyň aşa ýaglylygy endokrin ulgamynyň işiniň näsazlyklarynda, ýetginjeklik döwründe, aşa ýagly, ýiti iýmitleriň kabul edilmegi netijesinde ýüze çykyp biler. Galyberse-de, deriniň ýaglylygy Siziň bedeniňiz üçin mahsus sypat bolup, başga-da kynçylyklara (düwürtiklere) getirip biler. Bu babatda birnäçe maslahatymyzy beresimiz gelýär:

  • Her niçik bolsa-da, hapalanyş derejesine baglylykda, saçyňyzy ýagly saçlar üçin niýetlenen serişdeler (şampunlar)  bilen her 2-3 günden ýuwmaly.
  • Saçyňyza ýelmeşmez ýaly, reňkli goşundysyz dury şampunlary biraz saçda saklap, soň ýuwmak dogry bolar;
  • Ýuwlandan soň saçlary krapiwanyň (çit-çiti) suwuna, aloe otunyň şiresine, suwda garylan alma uksusy, limon turşusy garylan suwa çaýkamak ýaglylygy azaldyp biler.
  • Saçlary reňklemek hem ýaglylygy peseldip biler.
  • Saçyňyzy daraňyzda, deri ýagyny saçlara degirmez ýaly, uly dişli daragyň kömegi bilen emaý bilen daraň.

Deriniň ýaglylygynyň sebäbini anyklap, aradan aýrar ýaly triholog lukmana ýüz tutmagyňyzy maslahat berýäris.

Saýtyň lukmany.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Teswirlemeler  

 
#1 serdar 2014-03-14 01:57
Hergün saçy şampun bilen yuwmak, saç derisinin yag balansyny bozyar ve has hem yaglanmaga sebap bolyar. Hepdede 2-3gezekten kan yuwmaly dal
Sitata
 

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele