Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Direg-hereketlendiriş ulgamy AGYRYLY ÖKJE ÖSÜNTGISI
( 2 Ses Berme )

 

 

Salam hormatly lukman! Meniň ejemiň ökje süňki etiniň içine ösyär, onuň yöremesi gaty kyn, ökjesi agyryar. Şeyle yagdayda näme etmelikä? Maslahatyňyza mätäç. Sag boluň!

Saýtyň okyjysy.

 

 

Hormatly okyjy!

Ökje süňküniň daban tarapynda emele gelýän süňk ösüntgileri dabanyň ýumşak dokumalaryny basyp, güýçli agyrylaryň döremeginiň sebäbi bolup bilerler. Ökje ösüntgisiniň uzynlygy 3-4 mm-den 12 mm-e barabar bolup, ösüntginiň ýiti tarapy biraz ýokary eplenen bolup, ol barmaklara tarap gönükdirilendir. Eger ökjede ýüze çykýan agyrylaryň sebäbi bu ösüntgiler bolsa (ökjede agyrylar gury agyry artridinde, Behterewiň keselinde, Reýteriň keselinde hem döräp bilýär), bejergi çäreleriniň tapgyryny geçirip, gözegçilik etmek maslahat berilýär. Bejergi usullaryna palçyk ýapgylary, ultrasesiň täsiri, mineral suwuň täsiri ýaly fizioemleri, ökjä kortikosteroid sanjymlary etmek, rentgen şöhleleri bilen täsir etme degişlidir. Ondan başga-da, ýörite köwüş peteklerini geýmek maslahat berilýändir. Bejergi çäreleriň netijesiz bolan halatlarynda hirurgiki usul bilen süňk ösüntgileri aýrylýandyr. Siz üçin zerur bolan bejerginiň görnüşini kesgitlemek üçin trawmotolog lukmanyna ýüz tutmak peýdaly bolardy.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele