Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Direg-hereketlendiriş ulgamy DYZYŇ AGYRMAGY
( 5 Ses Berme )

 

 

Salam hormatly lukman! Meniň 63 ýaşymda mamam bar. Indi köp ýyldan bäri, mamam dyzynyň iç ýüzünde döreýän agyrydan ejir çekýär. Hatda Mollagara şypahanasynda hem bejergi alyp gördi, emma haýry degmedi. Şu mesele barada berip biljek maslahatyňyz bar bolsa, bize kömek etmegiňizi sizden soraýarys.

Saýtyň okyjysy.

 

Hormatly okyjy!

Dyz bognunda ýüze çykýan agyrylar dürli sebäplere görä döräp biler. Onda döreýän agyrylar, dyz bognunyň alawlama keseliniň, bogun dokumasynyň dargamagy bilen geçýän artroz keseliniň, bogun meniskiniň zeperlenmelerinde, bogun siňirleriniň sowuklamasynda, bogunda gan aýlanşygyň bozulma ýagdaýlarynda, esasy alamat höküminde ýüze çykyp bilýändir. Ýöne dyzyň iç ýüzünde döreýän agyrylar, esasan, dyz bognunyň siňirleriniň sowuklamasynyň alamaty höküminde kabul edilýändir. Dyz bognunyň ýagdaýyny anyklamak üçin bognuň rentgen barlagyny geçirip, trawmotolog lukmanlarynyň maslahatyny almak ýerlikli bolar.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Teswirlemeler  

 
#1 mergen 2014-11-09 15:22
Salam dogan men sizden uly hayysht etyan menin 50 yashynda ejem bar 1 yyldan bari dyzy agyryar her balnyssa birzat diyya biri duz ba diyya eylekisi sowuklama diyya yene biri ayakdaky sac uzyny sunupdir diyya bize maslahat berayin kyn gormeseniz ilki agyryp bashlanda bir nokat yaljak yeri agyrdy son tutush dyzy indem shu wagt dyzynyn ic yuzinde bir maz yaly zat cishipdir agyrsy ayyrlanok hacandan bari sizin jogabynyza garashyan
Sitata
 

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele