Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Direg-hereketlendiriş ulgamy ÇYGLY HOWANYŇ TÄSIRI
( 1 Ses Berme )

 

Salam, hormatly lukman! Howanyň çygly bolýan günlerinde, bulutly günlerde, hem-de sowuk günlerde bedeninde ozal operasiya geçirilen bolsa ýa-da döwlüp, soň bejerilen ýeriň bar bolsa, şol ýerler ýokarda agzalan howaly günlerde agyrmak bilen bolyar. Şonuň sebäbini giňişleýin düşündersiňiz, örän hoşal bolardym. Şeýle günlerde çygly howanyň täsirini duýmazlygyň çäresi barmyka? Jogabyňyza sabursyzlyk bilen garaşýaryn.

Saýtyň okyjysy.

 

Hormatly okyjy!

Alymlaryň arasynda çygly howanyň zeperlenen dokumalara, bogunlara edýän täsirini düşündirýän dürli teoriýalar dörese-de, olaryň köpüsi doly düşündirişi bermäge ukyply däldirler. Ýöne olaryň içinde hakykata ýakyn düşündirişler hem bardyr. Bu düşündirişleriň esasyny atmosfera basyşynyň üýtgemegi düzýändir.

Bogunlara, beden dokumalaryna täsirini ýagyşly, çygly howa däl-de, şeýle howada döreýän atmosfera basyşynyň peselmegi ýetirýändir. Bedeni basyp, dokumalary giňelmeden saklaýan ýokary atmosfera basyşy peselende, beden dokumalarynyň giňelmegine hem-de bogunlara, şikeslenmeden soň dörän tyglara, sepleşmelere basyşy döretmegi mümkindir. Bu ýagdaý bolsa, onsuz hem üýtgän bogunlarda, tygly ýerlerde agyrylaryň, sanjylaryň döremeginiň sebäbi bolup biler.

Atmosfera basyşynyň peselmegi bilen utgaşýan çygly howa duýgur adamlara lukmanlar ýaşaýan öýlerini, münýän maşynyny ýylytmagy, ýyly geýinmegi, agyryly bogunlara ýyladyjy grelkalary ulanmagy, şeýle günlerde hereketde bolmagy maslahat berýärler.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele