Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Direg-hereketlendiriş ulgamy TITREME HADYSASY
( 8 Ses Berme )

 

 

Salam, hormatly lukman! Adamyň eli ýa-da aýagy rahatlyk wagtynda titremesi nämeden bolup bilýär? Şeýle titremeler babatynda näme etmegi maslahat berýäňiz?

Saýtyň okyjysy.

 

 

Hormatly okyjy!

Myşsalaryň ýygrylmagy netijesinde el-aýagyň titremesi dürli näsazlyklaryň we keselleriň ýüze çykmagy netijesinde döräp biler. Bu ýagdaý galkan şekilli mäziň keselinde (giperterioz), garaguşagyry, Parkinsonyň keseli, horeýa, şizofreniýa, newrozlar ýaly nerw ulgamynyň näsazlyklarynda, alkogolizm keselinde, kalsiý, magniý minerallarynyň ýetmezçiliginde ýüze çykyp biler.

Çendenaşa fiziki ýadawlylyk, kofe içgisiniň köp kabul edilmegi hem titremeleriň wagtlaýyn ýüze çykmagynyň sebäbi bolup biler. El-aýagyň titremeleriniň sebäbini anyklamak üçin degişli barlaglary geçip (kalsiý, magniý, kaliý, glukozanyň derjesini anyklamak we başgalar) newropatolog, endokrinolog lukmanlaryň maslahatyny almak ýerlikli bolar.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Teswirlemeler  

 
#1 Maksat 2016-03-14 13:58
salam lukman men 25 yashymda yashlygyma garamazdan mende elim titreya kopchulikde hasda erbet bolyan utanyan shon wagytlayyn koshesdiryan dermany yokmy eger bar bolsa shol dermanyn adyn yazayynda
Sitata
 

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele