Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Direg-hereketlendiriş ulgamy GURAGYRYNY NÄDIP AÝYRMALY?
( 2 Ses Berme )

 

 

Guragyry keseline garşy näme bejergi almak mümkin?

Saýtyň okyjysy.

 

 

Hormatly okyjy!

Guragyry keseliniň bejergisi üç tapgyrda geçirilýändir:

1-nji tapgyr – keseliň işjeň möwrütinde hassahanada geçirilip, ol 4-6 hepdäni öz içine alýandyr.

2-nji tapgyr – hassahana bejergisinden soň, şypahana-kurort bejergisini geçmek.

3-nji tapgyrlukmanyň kadaly gözegçiligi (dispanser gözegçiligi).

Guragyryly näsagyň iýmiti witaminlere, beloga, fosfolipidlere baý bolmalydyr. Keseli bejermekde derman serişdelerinden antibiotikler (bisillin-5, oksasillin, metisillin), sowuklama garşy steroid (gormonal) däl serişdeler (aspirin, butadion, diklofenak, ibuprofen), glukokortikoid gormonlar (triamsinolon, prednizalon, deksametazon), immunitetiň işjeňligini peseldýän serişdeler (delagil, plakwenil, hlorbutin,imuran) ulanylýar.

Ýürek-damar ulgamynyň işiniň bozulmalarynda ýürek glukozidleri, buşukdyryjy serişdeler hem ulanylýar. Guragyrynyň bejergisinde fizioemleri hem giňden ulanylýar. Keseliň geçiş tapgyrynda, zeperlendiriş derejesine baglylykda ultramelewşe şöhleleri, derman elektroforezi, infragyzyl şöhleleri, ultra ýokary ýygylykdaky tolkunlaryň täsiri, parafin, ýörite bejergi palçyklar bilen ýapgylary ulanma ýaly fiziki bejergi çäreleri, şonuň ýaly-da bejeriş bedenterbiýesi giňden ulanylýandyr.

Keseliň geçiş häsiýetine baglylykda bejergi çärelerini diňe rewmatolog lukmany bellemelidir.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele