Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Direg-hereketlendiriş ulgamy EL-AÝAK ÇYKMAZ ÝALY NÄME ETMELI?

 

 

 

Salam, hormatly lukman! El-aýak bogunlary gaýdyp çykmaz ýaly, näme etmeli?

Saýtyň okyjysy.

 

 

Hormatly okyjy!

El-aýak bogunlary çykanda olary dogry ýerine salyp, gozganmaz ýaly sarap goýmak möhümdir. Bogundaky süňkleriň kadaly gatnaşygyny saklamak üçin, bogunlary ýerine diňe lukman salmalydyr. Ondan başga-da, bogunlary dogry ýerine salmak ýumşak dokumalaryň goşmaça şikeslenmesiniň öňüni alyp biler.

Bogundaky adaty hereketleri dikeltmek üçin owkalama, fizioemleri, bejeriş maşklary geçirmek, bejerginiň jemleýji tapgyry bolup durýandyr.

Çykan wagtyndan soň üç hepde geçen, könelişen çykyklary hirurgiki operasiýa usuly bilen ýerine salýarlar. Dürli keseller netijesinde (osteomiýelit, poliomiýelit) dörän patologiki çykyklaryň bejergisinde esasy keselleriň bejergisine üns berilmelidir. Beýle bogun çykyklaryndan soň, bognuň hereketini dikeltmek üçin köplenç hirurgiki bejergini ulanmak zerurlygy ýüze çykýandyr.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele