Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Direg-hereketlendiriş ulgamy BOÝY ÖSDÜRMEGIŇ USULLARY BARMYKA?
( 7 Ses Berme )

 

 

Salam, hormatly lukman! Men öz boýumy ösdürmek isleýärin. Emma näme etsem hem ösenok. Boýumy ösdürmek üçin näme maslahat berýäsiňiz?

Ýakupjan.

 

 

Hormatly okyjy?

Siz öz hatyňyzda ýaşyňyzyň näçedigini we boýuňyzy ösdürmek üçin  näme çäreleri ulanandygyňyz barada maglumat bermeýärsiňiz.

Adam süňklerinde ösüş meýdanlary bolan kekirdewük gatlaklary saklanýança boýuň ösmegi dowam edýändir. Şol gatlaklaryň gatamagy ösüş meýdanlarynyň ýapylandygyndan we ösüşi tijendirmegiň netijesizliginden habar berýär. Adam 20 ýaşa çenli, köp halatlarda 25-27 ýaşa çenli hem ösüp bilýändir.

Eger ösüş meýdanlary açyk bolsa, degişli barlaglardan soň, gipofiz mäziniň ösüş gormony bolan somatotropin ýa-da somatomedin gormonyny ulanmak hem netijeli bolar. Adatça bejerginiň birinji 2 ýylynda adam 10-12 sm çenli ösüp biler. Ýöne boýuňyz bilen bile barmaklaryň, burnuň, kelle çanagynyň süňkleriniň ösmegi hem bu usulyň ýetmezçiligi bolup durýandyr. Gormon bilen bejergi diňe endokrinolog lukmanyň gözegçiligi bilen alynmalydyr.

Bedende gormonlaryň işjeňligini witamin E,C, nikotin turşylygy we sink ýokarlandyryp, olaryň tapgyrlaýyn kabul edilmegi hem boýuň ösmegine kömek edip biler.

Boýuň netijeli ösüşini hirurgiki bejergi arkaly gazanyp bolýandyr. Bejergi Ilizarowyň usuly bilen geçirilip, operasiýa mahaly injik süňkleri döwlüp we olara ýörite enjam geýdirilip ýuwaş-ýuwaş çekilýändir. Bu usulyň kömegi bilen 5-15 sm çenli boýuň ösmegini gazanyp bolýandyr. Süňkleriň bitişmezligi we olara ýokançlyklaryň düşmegi, bejerginiň gymmatlygy, işe ukypsyzlyk döwrüniň dowamlylygy bu usulyň ýetmezçiligi bolup durýandyr.

Boýuň  fiziki  maşklaryň  kömegi bilen  ösmegini  gazanmak belli usul bolup, ol usul oňurgany süýndürmäge we onuň gyşarmalarynyň düzedilmegini aradan aýyrmaga gönükdirilendir. Kadaly maşklar bilen meşgullanma  boýy 5-7 sm çenli ösdürmäge kömek edip biler. Bu maksat üçin niýetlenen maşklaryň dürli görnüşleri bilen  Siz Internet sahypalarynda tanşyp bilersiňiz. Saglyk ýagdaýyňyz babatda lukmanyň gözegçiligini geçeniňizden soň, sport tälimçisiniň maslahatyny almak Siz üçin peýdaly bolar.

Boýy ösdürmegiň meseleleri barada giňişleýin maglumaty biz ýakyn günlerde saýtymyzyň sahypalarynda Siziň dykgatyňyza hödürläris.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Teswirlemeler  

 
#1 Artyk 2014-05-10 20:35
Sag bolun. Menem gyzyklandyryady shu mesele. Ginishleyin makalanyza garashyan
Sitata
 

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele