Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Direg-hereketlendiriş ulgamy ÝASY DABANY NÄDIP AÝYRMALY?
( 2 Ses Berme )

 

 

Salam, Lukman aga! Men yasydabanlykdan nädip dynyp bilerin? Gayrat edip, şu barada bir maslahat beräyiň!

Hormat bilen, saýtyň okyjysy.

 

 

 

Hormatly okyjy!

Ýasydabanlyk – bütin ömrüňe dowam edýän bozulma bolup, ondan doly sagalma diňe çagalyk döwründe geçirilýän bejergi çäreleri esasynda mümkindir. Uly adamlarda bolsa ýörite dikeldiş çäreleri netijesinde bozulmalaryň ýüze çykma derejesini peseldip, onuň agyr gaýraüzülmeleriniň öňüni alyp bolar.

Keseliň alamatlary näçe ir ýüze çykarylsa, şonça hem ýasydabanlylygyň beterleşmeginiň öňüni alma mümkinçiligi köpelýär. Bejergi çäreleri derman serişdelerini ulanma, fizioemleri, owkalamany, myşsalary we baglaýjy dokumany berkidip, dabanyň süňkleriniň ýagdaýyny kadalaşdyrýan bejeriş maşklary geçirmegi öz içine alýar. Maşklar bellenilende dabanyň görnüşi, näsagyň ýaşy ony biynjalyk edýän alamatlar göz öňüne tutulyp, olaryň dowamlylygyny kesgitlemek üçin ortaped lukmanyň maslahaty gerekdir. Ýasydabanlylygyň beterleşmeginiň öňüni almakda ýörite ortapediki petekleriň kömegi uludyr. Olar ýörite barlagdan geçip, dabanyň ululygy we ýasydabanlygyň derejesi kesgitlenenden soň, her näsag üçin aýratyn taýynlanýandyr.

Ýasydabanlygyň gaýraüzülen görnüşlerinde bolsa, näsaga ýörite taýynlanan ortapediki aýakgaby geýmek maslahat berilýär. Dowam edýän agyrylar bilen utgaşýan ýasydabanlygyň öte geçen derejelerinde ýa-da uly barmagyň görnüşiniň üýtgän ýagdaýlarynda hirurgiki bejergini geçirmek zerurlygy döreýär.

Size ýasydabanlygyň derejesini anyklap, özwagtynda bejeriş we dikeldiş çärelerini geçirmek üçin ortaped lukmanlara haýal etmän ýüz tutmagyňyzy maslahat berýäris.

Hormat bilen, Lukman.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele