Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Direg-hereketlendiriş ulgamy OŇURGA INGISI NÄMEDEN DÖREÝÄR?
( 5 Ses Berme )

 

 

Salam, hormatly Lukman! Oňurgada döreýän inginiň (gryžanyň) näme sebapden döreýändigini düşündirseňiz hoşal bolardyk.

Saýtyň okyjysy.

 

 

Hormatly okyjy!

Oňurgara ingileri dürli sebäplere görä ýüze çykyp biler:

  • Garrylyk döwri. Elbetde, bu döwürde könelişen oňurgara diskleri dürli şikeslenmelere çydamsyz bolýar.
  • Aýallarda bu oňurga şikeslenmesiniň has köp duş gelýänligi bellenilýär. Onuň hem sebäbini aýalyň öz durmuşynda köp gormonal üýtgemelere sezewar bolýandygy, göwrelilik döwründe oňurga agram salmalaryň bolup bilýänligi bilen düşündirip bolar.
  • Oňurganyň şikeslenmeleri (oňa urulmalar, basylmalar) we onda dürli sebäplere görä geçirilen operatiw bejergiler.
  • Ýokary fiziki işjeňlilik we köp gaýtalanýan şol bir hereketler. Meselem, uzak bir ýagdaýda oturmak, ýygy-ýygydan agyr ýükleri götermek, oňurgany uzak wagtlap egmek. Şunuň hem sebäbi oňurga diskleriň fibroz süýümleriniň belli bir fiziki agramlylygyň derejesine we oňurganyň hereketjeňliginiň belli bir göwrümine çydamly bolup, aşa agramlylygyň olary şikeslendirip biljekdigi bilen düşündirilýär.
  • Oňurganyň baglaýjy süýümlerini we diskleri berkidip biljek kadaly fiziki maşklaryň, hereketleriň ýetmezçiligi. Onuň hem sebäbiniň oňurgara diskde gan damarlarynyň ýoklugy we iýmit maddalaryny onuň oňurgalary gurşap alýan dokumalardan "siňdirip" alýanlygy bilen düşündirilýär. Oňurganyň kadaly hereketlerinde diskiň "iýmitlenmesi" ýokarlanýandyr.
  • Çilimkeşlik, neşekeşlik hem wagtyň geçmegi bilen oňurgara diskleriň "iýmitlenmesini" erbetleşdirip biler.
  • Semizlik ýagdaýy – ylmy taýdan doly subut edilmedik bolsa hem, semizligiň fiziki maşklar bilen meşgullanmak mümkinçiligini peseldýänligi bellidir.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele