Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Direg-hereketlendiriş ulgamy ÝASYDABANLYLYGY NÄDIP BEJERMELI?
( 1 Ses Berme )

 

 

Salam, lukman! Men 17 ýaşymda. Harby gulluga hasaba alyşdan geçenimde, mende ýasydabanlylygyň bardygyny aýtdylar. Ýasydabanlylyk nämeden döreýär? Ony nädip bejermeli?

Saýtyň okyjysy.

 

 

Hormatly okyjy!

Ýasydabanlylyk – dabanyň aşagynyň tekizlenmegi bilen häsiýetlendirilip, giňden ýaýran keseldir.

Bu ýagdaýy dabany düzüji süňkleriň şikeslenmegi, myşsalaryň ysmazlygy, iglilik keseli döredip biler. Şonuň ýaly-da, semizlik ýagdaýy, oňaýsyz, dar köwüşleriň uzak geýilmegi, ýeterlik bolmadyk fiziki hereketjeňlik netijesinde döreýän myşsalaryň we baglaýjylaryň gowşaklygy ýasydabanlylygyň ýüze çykmagyna getirip biler.

Ýasydabanlylygyň bejergisi agyryny aýyrmaga, dabanyň myşsalaryny we baglaýjylaryny berkitmäge gönükdirilen bolmalydyr.

Agyryny aýyrmak üçin ýörite derman serişdeleri, fizioemleri ulanylýar.

Bejerginiň esasy ýörite düzülen maşklar toplumyny ýerine ýetirmekden ybaratdyr. Ol maşklary ýasydabanlylygyň derejesi, myşsalaryň ýagdaýyna baglylykda ortoped lukmany maslahat berip biler.

Ýasydabanlylygyň beterlemeginiň öňüni almak üçin ýörite taýynlanan ortopediki petekler we köwüşler peýdalanylýar.

Aýagyň uly barmagynyň görnüşi gaty üýtgände, üznüksiz agyrylarda, köwüş geýmek kynçylyk ýüze çykanda bejerginiň hirurgiki usullary geçirilýär.

Bejergi näçe ir geçirilse, şonça-da bejergide ýokary netijeleri almaga mümkinçilik döreýär.

Ýasydabanlylygyň görnüşini, derejesini anyklap, degerli çäreleri geçirmek üçin ortoped lukmanlaryna ýüz tutmagyňyzy maslahat berýäris.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele