Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Direg-hereketlendiriş ulgamy GASYK MÄZINIŇ ÇIŞMESI
( 6 Ses Berme )

 

 

Hormatly lukman! Meniň doganymyň sag gasygynyň mäzi çişip dur. Şol bir bada sag aýagy hem çişýär. 2014-nji ýylda Aşgabatdaky Onkologiýa merkezinde dyzyny operasiýa etdirdi. Gijelerine agyryp hiç ýatyrmaýar. Nädip şondan gutulyp bolar?

Saýtyň okyjysy.

 

Hormatly okyjy!

Siziň aýdýan keseliňiz gasyk limfadenity. Adamyň gasygynda ýüzleý we çuň ýerleşen limfa mäzleri bolýar. Çanaklyk zolagyndaky agzalarda şol sanda jyns agzalarda we aýaklarda ýüze çykan islendik ýokançlar tarapyndan dörän gaýnaglama hadysasy bu mäzleriň çişip ulalmagyna getirýändir. Limfadenit – limfa mäziň gaýnaglamasy diýmek. Bu ýagdaýda limfa mäzler adaty bolmaly ölçeglerinden ulalýarlar, duran ýeri gyzaryp agyry duýgusyny döredýär. Has hem adam ýörände agyry artýar. Eger-de imfadenityň sebäbini göze görünip duran agzalarda anyklap bolmasa, onda onuň sebäbini has içgin barlap tapmaly. Jyns taýdan ýokuşýan käbir keselleriň gizlin akymy bolup hem biler. Eger şol sebäp doly anyklanylyp aradan aýrylmasa, limfa mäziň ölçegi gitdigiçe ulalar. Limfa mäzi özbaşdak şol ýokançlar bilen göreşmäni başarmasa, onda mäziň içinde iriňli hadysa döräp başlanýar. Bu ýagdaýda mäziň içindäki iriňi kesip aýyrmay bolýar. Şu ýagdaýa ýetirmez ýaly limfa mäziň üýtgemeginiň ilkinji alamatlaryny göreniňizden gijikdirmän lukmana ýüz tutmagyňyzy maslahat berýärin.

Doganyňyz Onklogiýa merkezinde näme sebäpden operasiýa etdiripdir? Belki hem şol operasion ýaraň üstünden doganyňyzyň bedenine ýokanç ýa-da bakteriýalar düşüp limfa mäziň ulalmagyna getirendir.

Aýagynyň çişmeginiň sebäbi – limfa mäzleriň ulalmagy netijesinde gan alyp gaýdýan esasy wenalaryň biri gysylyp ganyň akymyny peseldýär. Şoň esasynda aýagyň çişmegi ýüze çykýar. Islendik ýagdaýda hem doganyňyza operasiýa eden lukmana ýüz tutmagyny maslahat berýäris.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele