Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Jynsy gatnaşyklar GYZ
( 106 Ses Berme )

 

 

Salam hormatly Lukman! Men basym öýlenýarin, täze durmuşa başlaýan dostlarymyň arasynda hem öylenjekleri bar. Biz gyzlygyň näçe sm aralykda (içinde)  ýerleşýändigni bilesimiz gelýär. Eşidişimize göra, birinji boşluk bar diýýäler 3-4 sm aralykda, añyyrda hem gyzlyk perdesi bar diýýärler. Şu gürrüňler dogrumyka?  Jogabyňyza garaşýarys.

Saýtyň okyjysy.

 

Hormatly okyjy!

Gyzlyk perdesi jynshananyň  girelgesini örtýän  nemli örtükdir. Jynhananyň girelgesi diýip, ýokardan kinnik (klitor), aşakdan-uly jyns dodaklaryň yzky sepleşmesi, gapdaldan kiçi jyns dodaklary bilen çäklenen boşluga aýdylýandyr. Belki-de, ilkinji gijäni başdan geçiren oglanlara kiçi jynsy dodaklara çenli aralyk  "3-4 sm-e çeli boşluk bar" ýaly görünýändigi ähtimal.

Hormat bilen, Lukman.

<<<>>>

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Teswirlemeler  

 
#9 italmaz olya 2017-04-10 21:19
Hormatly lukman yagny bizin toy edenimize 7 ay boldy menin ayyalymyn icden sowuklamasy bar guycli, sowuklamanyn matga zyyany barmy biz oba lukmanyna yuz tutsak sowuklamadan yana sizin matganyn egrelwn diyya, aowuklamadan matga egrelip bilermi
Sitata
 
 
#8 Eziz 2017-03-30 20:38
Quoting selbi:
Salam. Gyzlaryn ozi sho yerini owkalap oz keypini getirse. Bu gyzlyga zyyanmy
Menä söýýän gyzma sho ýerini ozi owkalasy gelse,ýalap berjegimi aýtýan.
Sitata
 
 
#7 garagol 2016-10-12 22:55
Salam lukman sizin su saytynyzdan biz oran hosal. Sag bolun.
Sitata
 
 
#6 maya 2016-10-04 02:36
Lukman,suwun napory bn gyzlyk gyjyndyrylyp keyip alynsa zyyanlymyka
Sitata
 
 
#5 Ahmet 2015-08-29 17:42
Meniñ aýalym gyjynmaýarla lukman jogapda bermeýarsiñiz birda!
Sitata
 
 
#4 .|. 2014-06-26 23:52
Selbi hacana cenli beytjek beydip kosenman ujyd bilen mazaly owkalasan has gowy keyp alyrsyn.
Sitata
 
 
#3 selbi 2014-06-26 19:53
Wap.selbi.ru
Sitata
 
 
#2 Lukman 2013-12-05 00:43
Selbi!
Gyzlaryň öz daşky jyns agzalaryny(diňe daşky!) sypalamak arkaly keýp almagy (masturbasiýa),gyzlyk perdäni şikeslendirýän gödek hereketler bilen amala aşyrylmadyk ýagdaýynda zyýanly däldir.Bu meselede gigiýeniki talaplaryň ýerine ýetirilmegi wajypdyr.
Sitata
 
 
#1 selbi 2013-12-05 00:04
Salam. Gyzlaryn ozi sho yerini owkalap oz keypini getirse. Bu gyzlyga zyyanmy
Sitata
 

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele