Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Jynsy gatnaşyklar JYNS GATNAŞYGY EDILMEZDEN BOLÝAN EROZIÝA
( 27 Ses Berme )

 

 

Jyns gatnaşygyna başlamazdan ujydyň gönelip eroziýa (dölüň gelmegi) bolsa, bu kesel bodugymyka? Şu soragyma jogap bermegiňizi haýyş edýärin.

Saýtyň okyjysy.

 

 

Hormatly okyjy!

Jynsy gatnaşygy başlamazdan gönelen (ereksiýa ýagdaýyna ýetirilen) ujytdan dölüň gelmegi (eýakulýasiýa ýagdaýy) onuň wagtyndan öň gelmegini aňladyp, bu bozulma jynsy agzalaryň dürli kesellerinde (meselem, prostatit), uzaga çekýän stress ýagdaýlarynda, jynsy gatnaşyklarda döreýän psihologiki dartgynlylyklarda döräp biler. Bu ýagdaýyň kadaly gaýtalanyp durýan halatynda, bozulmanyň sebäbini anyklamak üçin  androlog lukmanynyň maslahatyny alma peýdaly bolar. Dörän mesele babatda doly maglumaty almak üçin saýtymyzda ýerleşdirilen "Jynsy gatnaşygy "ajadýan" ýene bir sebäp" atly makalany okamagy maslahat berýäris.

Hormat bilen saýtyň lukmany.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele