Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Jynsy gatnaşyklar GORKÝAN GYZLAR HAKYNDA
( 88 Ses Berme )

 

 

Salam, hormatly lukman! Meniň 21 ýaşly joram durmuşa çykmaga gorkýar. Ol hatda şular ýaly tema boýunça gürrüňleri eşideninden, özüni erbet duýýar, gözleri garaňkyraýar. Oňa näme maslahat berip bilersiňiz?

Saýtyň okyjysy.

 

 

Hormatly okyjy!

Maşgaladaky alan terbiýesine, ýaşaýan gurşawyna  baglylykda, jynsy gatnaşyklara gyz maşgala fiziologiki jähtden taýyn bolsa-da, psihologiki nukdaýnazardan  dürli  möhletde  taýyn bolup biler. Jynsy gatnaşyklaryň aýratynlyklary babatda  dogry maglumaty almazlyk, maşgalada bu gatnaşyklara utanç zat hökmünde seretmek, durmuşa çykan jorasynyň ýa-da aýal doganynyň pikirlerine daýanyp netije çykarmak jynsy gatnaşyklara nädogry garaýyşlaryň emele gelmegine esas döredip biler.

Joraňyz  bu babatda dogry maglumaty hünärmenler tarapyndan ýazylan kitaplardan okasa peýdaly bolar. Bu mesele babatda dogry habary ejesi ýa-da maşgaladaky  başga ynamdar uly adam  hem berip biler. Joraňyz wagty gelende  jynsy gatnaşyklary başlamagyň kanuny ýagdaýdygy, maşgala durmuşynyň dowam edişinde bu gatnaşyklaryň ornunyň möhümdigini ýatda saklamalydyr.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Teswirlemeler  

 
#18 berdi 2016-12-11 18:44
Salam
Sitata
 
 
#17 oraz 2016-07-25 14:45
Lukman jogabynyza garasyan
Sitata
 
 
#16 oraz 2016-07-25 14:43
Salam.lukman menin ujydym keselmi yada sowulamamy bilemok yone pesew edmek kyn dusya ertir ir bn ujydyn ujy kesmeklap dol datan yaly bolup dur. Bir zatlar maslahat berseniz lukman.
Sitata
 
 
#15 Makesh 2016-01-05 01:35
Gyzlar Hakynda
Sitata
 
 
#14 lukman 2015-11-21 14:32
Lukman
Sitata
 
 
#13 azat 2015-07-21 11:17
gyzyklanyan
Sitata
 
 
#12 miwe 2014-05-04 11:11
Hormatly lukman soragyma mumkin bolsa jogap berayinda!
Sitata
 
 
#11 miwe 2014-05-03 20:30
Salam lukman.Gyzlar oz jynsyny gyjynyp ukalanlarynda olaryn jynsyna zyyan yetyarmi?Hemde yene bir zat sho ukalama bn gyzlyk perdesi yagny gyzlygy gidip bilermi?
Sitata
 
 
#10 miwe 2014-04-16 23:33
Sagbolun lukman beren maslahytynyz un.
Sitata
 
 
#9 Lukman 2014-04-16 02:14
Miwe!

Aýbaşynyň öň ýanynda ýüze çykýan alamatlar agyrlyk derejesine görä dürli bejergini talap edip, lukmanyň maslahatyna zerurlygy ýüze çykaryp biler.Degişli barlaglary geçirme hem gerekdir.Sizi gyzyklandyrýan ýagdaý barada doly maglumaty, saýtymyzda ýerleşdirilen "Aýbaşynyň öň ýanynda döreýän kynçylyklar (predmenstrual sindromy) atly makaladan alyp bilersiňiz.
Sitata
 
 
#8 miwe 2014-04-15 12:56
Hormatly lukman menem soragma jogap berseniz hoshal bolardym
Sitata
 
 
#7 miwe 2014-04-15 12:08
Salam hormatly lukman.gyzlaryn aybashylary gelende ozlerni yitirip agyr halla yatanlarynda name etseler gowy boljagny maslahat berayseniz eger mumkin bolsa
Sitata
 
 
#6 fff 2014-02-28 22:25
Hormatly lukman jogabynyz ucin kop kop sag bolyn
Sitata
 
 
#5 Lukman 2014-02-20 04:05
Hormatly fff!
Sizi gyzyklandyrýan soraglara giňişleýin we doly jogaby almak üçin okamaga peýdaly çeşmeleri men "Gorkýan gyzlar hakynda" diýen jogabymyň aşagynda ýerleşdirdim.
Sitata
 
 
#4 Lukman 2014-02-15 23:52
Hormatly okyjy!
Erkeklik jyns agzasy we jynslaryň seksual aýratynlyklary barada okyjylary gyzyklandyrýan köpdürli soraglary göz öňüne tutup lukmanlar saýtda "Ujydyň kadaly uzynlygy we ýogynlygy näçe bolmaly?" diýen soraga jogaby ( "Sorag-jogap" bölümi), "Aýalyň we erkegiň jynsy islegleriniň arasynda tapawut barmy?", "Erkek adamlary gyzyklandyrýan 11 soraga jogap" atly makalalary ýerleşdirdiler.Siz özüňizi gyzyklandyrýan soraglara doly jogaby şu makalalardan okap bilersiňiz.
Sitata
 
 
#3 fff 2014-02-14 17:58
Salam Hormatly lukman erkeklk jyns organy adaty olcegi nace bolmaly we ayalyk jyns organynda selkany alyp bilji olceg we caga galdyryp bilji .Hormantly lukman sizden hayyph soragyma jogap berayda we erkeklik jyns organy kici bolanda name etmeli maslahat berayinda
Sitata
 
 
#2 okujy 2013-11-23 23:18
Salam hormatly lukman gyzlyk perdesi nace santimetr cunlukda yerleshyarka. We gyzlyk perdesini el bilen alyp bolyarmy. Kyn gormeseniz jogap berayinda.. Beryan maslahatlarynyz ucin kop kop sagbolun
Sitata
 
 
#1 Mahri 2013-05-21 11:30
Gyzlyk barlygyny yoklugyny nadip bilmelika
Sitata
 

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele