Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Jynsy gatnaşyklar JYNSY GATNAŞYK
( 95 Ses Berme )

 

 

Salam, hormatly lukman! Men ýaňy-ýakynda öýlendim, ýöne näme üçindir diňe bir sapar gatnaşyk bolýar, yzygider bolanok. Gelniň islegini nädip kanagatlandyrsa bolar?

Saýtyň okyjysy.

 

 

Hormatly okyjy!

Ilkinji gijeden soň wagtlaýyn döreýän amatsyz ýagdaýlar (agyry, gyzlyk perdäniň ýyrtylmasyndan soň döreýän çişginlilik, gan akmalar) soňky jynsy gatnaşyklaryň gijikmeginiň sebäbi bolup biler. Esasy düzgün-ýaş çatynjalaryň biri-birine düşünmegi, özara isleglerini beýan etmegi, biri-birini duýmagy başarmagydyr. Diňe biri-biriňi diňläp hem-de duýup Siz jynsy islegleriňizi kesgitläp bilersiňiz. Jynsy gatnaşyklar barada has doly maglumaty almak üçin saýtymyzda ýerleşdirilen "Ilkinji gijäniň syrlary we... ýalňyşlyklary", "Aýalyň we erkegiň seksuallygynyň arasynda tapawut barmy?" atly makalalardan okap bilersiňiz.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Teswirlemeler  

 
#16 big boy0000 2017-04-03 16:59
Lukman men jynsy gatnasykda gowreli bolmazlygy ucin name etmeli?
Sitata
 
 
#15 Ataska 2016-11-17 00:47
Sitata
 
 
#14 Dayanch 2016-10-06 14:30
Salam lukman.menin soygulim hic jynsy gatna$ykda bolasy gelenok.name ucin seyleka ?
Sitata
 
 
#13 Meylis 2016-06-10 01:19
Slm lukman men 3 4 gunden drachit taslamasam bolmaya so keseli nadip goysa bolyar
Sitata
 
 
#12 anna 2016-03-15 10:50
Salam men dossum oylenenok sony nadip oyermeli
Sitata
 
 
#11 anna 2016-03-15 10:48
Sitata
 
 
#10 maksat 2015-12-12 23:24
Salam lukman men yany yakynda durmus gurdum ayalym bilen jynsy gatnasykda bolamdan son doklen dol yzyna cykya su barada maslahat bermeginizi hayys edip sorayaryn
Sitata
 
 
#9 maksat 2014-10-30 08:32
Lukman men gyz bilen bolanymda dol gelmeyar ozem men gunde 1 2 gezek dokmesem bolanak shu hasiyetimi nadip tashlap bolyar shu soragyma jogap berayinda
Sitata
 
 
#8 maksat 2014-10-30 08:30
Lukman menin gyz bilen bolanymda dol gelmeyar ozew gunde 1 2gezek dokmesem bolanak shu hasiyetimi nadip tashlap bolyar
Sitata
 
 
#7 azat 2014-07-27 23:09
salam lukman
Sitata
 
 
#6 Charygeldi 2014-04-22 17:05
Sitata
 
 
#5 Okyjy 2014-04-21 00:41
Salam hormatly lukman! Erekulyasiya yagdayyny ozbasdak kabir usullar bilen gecirmek zyyanlymy?
On yygy-yygydan gecirsen nahili tasirleri bar(mysal ucin hepdede bir gezek)?
Sitata
 
 
#4 Haker xrs 2013-10-07 04:05
Salam hormatly lukman! Ay bashyny gelenini bilman jynsy gatnashyk etsen zyÿanlymy???
Sitata
 
 
#3 Myrat 2013-05-25 12:42
Salam lukman.men oylenende basda oz gelnim bilen jynsy gatnasykda bolanymda 2gezek bile bolyardim.indi bolsa bir gezekden son ujydym turanok 5sagatdan sonyene onki yagdayina gelyar
Sitata
 
 
#2 lukman 2013-04-29 02:08
Hormatly Begli!
Dölde ganyň görünmegi jyns agzalaryň sowuklama (prostatit, orhit we baş.) kesellerinde, gan damarlarynyň zeperlenme ýagdaýlarynda, täze döremelerde ýüze çykyp biler. Has hem 40 ýaşdan uly erkeklerde beýle alamatyň döremegi haýal etmän lukmana ýüz tutmaga esas döredip biler. Elbetde, bu alamat, has takygy onuň sebäbi bolan kesel önelgelilige ýaramaz täsir edip bilýändir.
Sitata
 
 
#1 begli 2013-04-25 19:48
salam hormatly lukman!il saglygy un eyan aladanyza sag bolun.
menem size taze goshuldym oran kop soraglara bu yerde jogap tapyp bolyar.
meninem size soragym bar,eger sperma gan gatyshykda chyksa name sebapden beyleka ve ol sperma aktivnymy yagny ondan chaga bolup bilermi?
menin shu soragyma jogap berseniz oran hoshal bolardym sagbolun sizin okujynyz.
Sitata
 

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele