Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Jynsy gatnaşyklar BU KESELMI?
( 68 Ses Berme )

 

 

Salam, hormatly lukman! Meniñ yoldaşymyñ jynsy gatnasyk wagty döli gaty tiz, ýagny 1-2 minutda dökülyär. Bu keselmi? Bu ýagdaý nämeden döreýär? Ony bejerip bolýarmy?

Saýtyň okyjysy.

 

 

Hormatly okyjy!

Jynsy gatnaşyk başlanandan döli dökme (eýakulýasiýa) ýagdaýyna çenli geçýän wagt her jübütlerde aýry-aýry wagt aralygyna eýe bolup biler. Ýörite geçirilen barlaglarda jynsy gatnaşygyň dowamlylygynyň 1 minut 14 sekund  3 minut 34 sekund wagt aralyga, ortaça dowamlylygynyň bolsa 2 minut 2 sekunda deň bolanlygy görkezildi. Eger Siz jynsy gatnaşygynyň dowamlylygyny uzaltmak isleýän bolsaňyz, ujydyň aşa gyjynmagynyň öňüni alyp biljek jynsy gatnaşygy geçiriş ýagdaýyny (poza) saýlaň, wagtlaýyn prezerwatiw ulanyň. Dölüň tiz dökülme ýagdaýlarynyň gaýtalanýan halatlarynda androlog lukmanyň maslahatyny almak peýdaly bolar.

Bu babatda doly maglumaty almak üçin saýtymyzda ýerleşdirilen "Jynsy gatnaşygy "ajadýan" ýene bir sebäp" atly makala bilen tanyşmagyňyzy maslahat berýäris.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Teswirlemeler  

 
#2 okyjy 2015-09-09 16:14
Salam lukman! Menin durmus guranyma 5yyl boldy bizde berzent bolanok bejergem aldyk. Menin bejergi alanymdan son her ayda üýtgap gelýar 10 gun 15 gun añry süýşüp gelyar her ayam men begenyan gelende gunanyp dünyam daralyar caga galandyr öydup weli her ayda seyle 1 yyl bär seyle manada maslahat berayin. Menin yoldasumda suyji keseli bar sonun zyýany bolup bilyarmi. Men sizden geljek maslahada garsyaryn kim lukmana barmalam bolsak aydayyn.!?
Sitata
 
 
#1 Nazar 2015-01-22 16:23
Men 21 yasymda men men jynys gatnasyklary ucun gyzyn yanyna baramda jynysym sulerup dur seyle wagytam gowy yalam men bu yagdaydan nahili bas alyp cykyp bilerin
Sitata
 

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele