Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Jynsy gatnaşyklar ILKINJI GIJE
( 301 Ses Berme )

 

 

Salam, hormatly lukman! Men öz gelnimin saglygy barada alada edenim üçin şeýleräk sorag beresim gelýär. İlkinji gije gyzlyk perde ýyrtylandan soň jynsy gatnaşygyň ýygylygy nähili bolmalyka? Eger jynsy gatnaşykdan saklanmaly bolsa, wagty näçeräk bolmaly? Ýara bolup bilermi? Şu barada ginişleýin maglumat berseňiz hoşal bolardym.

Saýtyň okyjysy.

 

Hormatly okyjy!

Ilkinji gijeden soň ýyrtylan gyzlyk perdesiniň gyralarynda dörän çişginlilik, gan toplanmalar aýrylýança, azyndan 3-4 gün jynsy gatnaşyklardan saklanmaklyk maslahat berilýär.

Bu ünslülik ýaranyň çalt bitmegine, döräp biljek agyryly duýgularyň öňüni almaga ýardam berer.

Bu sorag barada doly maglumaty saýtymyzda ýerleşdirilen "Ilkinji gijäniň pynhan syrlary we... ýalňyşlyklary" atly makaladan okap bilersiňiz.

Hormat bilen, saýtyň ginekolog lukmany.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Teswirlemeler  

 
#25 merdan 2017-06-24 04:18
Salam size bir soragym bar gyzlyk emeli yol bilen goydyryp bolyamy. Nahili yol bn goyulya kyn gormeseniz su barada aydyp berayin ???
Sitata
 
 
#24 mekan.80 2017-06-20 19:03
salam lukman men oylenjek bolyan mana ilkinji gije bolmaly zatary aydyp berayin gyn gormeseniz ozumem bilyan welin birden basga isler bolmazsyn diyp gorkyan
Sitata
 
 
#23 mekan.80 2017-06-20 19:00
salam lukman
Sitata
 
 
#22 Ok 2017-05-20 01:08
Ok
Sitata
 
 
#21 Bashim 2017-05-11 16:58
?
Sitata
 
 
#20 Teke 2017-04-13 23:40
gyzlar Teke.1999.
Sitata
 
 
#19 yusup 2016-09-07 04:35
Oglanlara maslahatym jyns isleglerini agyncylykly yagdaylarda kanagatlandyrnan.
Sitata
 
 
#18 Betje 2016-07-09 01:30
Quoting maral:
Barmak sokulanda name bolyar gyzlyk perde ayrylarmy?nadip ayrylar?gyzlygy yok gyzlarda nahili uytgeshmeler yuze chykyp biler

Hawa, ayrylýar, ahyrzaman gapyngy kakyp gelyar. Perişdiler Iphon ulanyp oba habar berýarler. Murt, sakgal osyar. Huday tarapyndan berilen 'gudrat" ereyar.Hich zadam uytganok!
Sitata
 
 
#17 yslam 2016-05-10 06:38
Salam
Sitata
 
 
#16 maral 2016-04-21 08:04
Barmak sokulanda name bolyar gyzlyk perde ayrylarmy?nadip ayrylar?gyzlygy yok gyzlarda nahili uytgeshmeler yuze chykyp biler
Sitata
 
 
#15 Merdan 2016-04-17 18:10
Jogap yazayynda Lukman, maslahat berayin mana
Sitata
 
 
#14 Merdan 2016-04-17 15:29
Salam Lukman. Menin soragym, yagny menin hala$yan gyzymyn yureginde cyzyk bar. Operasia edilen. Biz durmus guramyzdan son, ona caga dogurmaklyk mumkinciligi nahili bolar. Caga dogurmalymy yada kesip almalymy, umuman masgalada caga dunya inip bilermi yagny Yurek operasia edilenden sonra ? Name maslahat beryaniz?
Sitata
 
 
#13 Maral 2015-07-29 20:21
Quoting shamyrat:
Lukman gyzyn gyzlygyny alandanson gyz cydap bilmeyar we bashgalary bilen jyns gatnashyklaryny etya yone ol gyz Gysyr bolsa govreli bolup bilenokmy? Jogabynyza garashyan


Shamyrat dogan, haýsy asyrda ýaşaýarsyň? Gyz öküz dälow! Gyzlar gaty çydamly bolýarlar. Olaryň jynsy islegi gyzlyk perdesine bagly däl. Hemme sagdyn gyzlar gowreli bolup bilýär. Mallar "gysyr" bolýar. Aýall gyzlar mal däl, olar adamlar.
Sitata
 
 
#12 shamyrat 2015-07-29 16:25
Lukman gyzyn gyzlygyny alandanson gyz cydap bilmeyar we bashgalary bilen jyns gatnashyklaryny etya yone ol gyz Gysyr bolsa govreli bolup bilenokmy? Jogabynyza garashyan
Sitata
 
 
#11 Lukman 2015-03-19 01:41
Kuwwat!

Töweregindäkiler, garşydaş jyns üçin gyzyksyz, biperwaý gyz bolup bilmeýär.Meniň pikirimçe, özüne ynamsyz, utanjaň gyz bolup biler ýa-da entek özüne düşünýän we ony bolşy ýaly kabul edip biljek ýigide duşmadyk gyz bolup biler.Her aýal maşgalanyň şahsyýet höküminde öz aýratynlygy we syrlylygy bar.Syn edip göräýiň!
Sitata
 
 
#10 kuwwat 2015-03-17 11:58
Salam lukman mende seyle sorag yuze cykdy gyzlyksyz gyz bolup bilyami
Sitata
 
 
#9 guwanc 2014-06-20 18:16
Quoting gulzada:
Gyzlyga degilman barraginden eltip bolyamy??aybashy gelip durka jyns gatnashyk nahili zyyany barka.???jyns gatnashyk etman gyjyndyrmany duruzyp bolarmyka???

uguigugb
Sitata
 
 
#8 Atas 2014-06-12 23:53
Salam lukman
Sitata
 
 
#7 gulzada 2014-04-05 17:03
Hayysh lukman soraglaryma jogap berayinda
Sitata
 
 
#6 gulzada 2014-04-05 17:02
Gyzlyga degilman barraginden eltip bolyamy??aybashy gelip durka jyns gatnashyk nahili zyyany barka.???jyns gatnashyk etman gyjyndyrmany duruzyp bolarmyka???
Sitata
 
 
#5 gulzada 2014-04-05 16:58
Bagyshlan gyzlyk perdesi 4 sm bolya diyyaniz.name ucin oglanlar gyzlygy alyp bilmeyarler. Gyzlyk nace sm cunlukda bolmagy mumkin.
Sitata
 
 
#4 Ruslan 2014-01-05 16:13
Salam lukman!Men elmydama emeli döl dökýarin 4 yyl bäri nadip saklanyp bolarka?!Zyyany name?
Sitata
 
 
#3 Lukman 2013-06-27 23:41
Hormatly Myrat!
Jynsy gatnaşyklara bolan isleg adamyň tebigy talaplaryna degişli edilse hem,başga talaplardan (meselem,iýmek, uka gitmek)tapawutlylykda ol ahlak meselelerine bagly bolup durýandyr.Durmuşa çykyp aýrylyşan gelin, jynsy gatnaşyklary dowam etme meselesini öz terbiýesine,ahlak we maşgala meselelerine garaýşyna baglylykda, öz şahsy azatlygyna görä çözüp biler.
Sitata
 
 
#2 myrat 2013-06-27 10:50
Salam lukman gyz durmusa cykanson ayyrlysyp gelenson jyns gatnasyksyz gezip bilermi jogap yazmagynyzy hayys edyarin.
Sitata
 
 
#1 CO2 2013-06-01 00:10
Salam!!Hormatly lukman!!!Size sheyle soragym bar !!siz oral jyns gatnashygy barada name maslahat berip biljek.busaglyk uchin zyyanlymy ya-da yok.
Sitata
 

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele