Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Jynsy gatnaşyklar NÄÇE ÝAŞDA DURMUŞ GURULSA GOWY?
( 54 Ses Berme )

 

 

Salam, hormatly lukman! Oglan näçe ýaşda öýlense gowy? Gyz näçe ýaşda durmuşa çyksa gowy? Jemgyýet aýratynlyklaryna görä gyzyň bili gelip baslansoň, ony ýetisen diýip hasaplap, oňa öýlenmek mümkin diýýänler hem bar. Lukmançylykda şu meselelere nähili garalýarka?

Saýtyň okyjysy.

 

Hormatly okyjy!

Berk maşgala gatnaşyklary üçin diňe fiziologiki taýdan ýetişmek ýeterlik bolman, eýsem ruhy we sosial jähtden hem ýetişmek örän wajypdyr.

Lukmanlaryň we sosiologlaryň pikirine görä, gyzlar üçin 21-24, oglanlar üçin 21-26 ýaş aralygy maşgala gatnaşyklaryny başlamaga has amatly döwür bolup biler. Bu döwürde adam fiziologiki taýdan doly kemala gelýär. Ol bilim almasyny  tamamlaýar, belli bir hünäri özleşdirýär. Onuň öz dünýägaraýşy emele gelýär. Elbetde, şahsyýetiň ösüp kemala gelen gurşawyna, ruhy ýagdaýyna, gylyk-häsiýetine, jemgyýetçilik ýaşaýşa bolan ukybyna, jogapkärçiligi duýma derejesine baglylykda, kim 20 ýaşda hem bu gatnaşyklara taýyn bolsa, başgalar 30 ýaşda-da maşgala gatnaşyklary üçin "ýetişmedik", ondan "howatyrlanýan" adam bolup galyp biler.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Teswirlemeler  

 
#11 Shohrat 2016-05-30 16:49
Salam, hormatly lukman! Erkek kişi we aýal maşgala belli bir iýmitleri iýseler doguljak çaganyň jynsyna(ýagny,oglanjygyň ýa-da gyzjagazyň dogulmagyna) täsiri bar diýen pikirler dogrumyka.Aslynda dogjak çaganyň jynsyny nähili ýagdaýda öňünden anyklanýar. Lukmançylykda şu meselelere nähili garalýarka?
Sitata
 
 
#10 Lukman 2016-01-12 01:21
Muhiddin!
Aýbaşynyň gelmegi ýa-da gelmezligi gyzlyk perdä hiç hili täsirini ýetirmeýär.Bu sorag babatda peýdaly maglumaty saýtymyzda ýerleşdirilen "Gyzlyk perde:zenan syrlylygymy ýa-da adatylyk" atly makaladan okap bilersiňiz.
Sitata
 
 
#9 Administrator 2016-01-12 00:45
Quoting muhiddin:
Soragyma jogaby hacan nireden bilip bilerin?


Salam! Biziň lukmanlarymyzyň ählisi işden boş wagtlary saýtymyz bilen hyzmatdaşlyk edýärler. Soragyňyza çalt jogap almak üçin öz maşgala lukmanyňyza ýuzlenmegiňizi maslahat berýäris. Saýtda 'gözleg" diiýp ýazylan ýere ýazyp isleýan temalaryňyzy gözlap, tapyp bilersiňiz.
Sitata
 
 
#8 muhiddin 2016-01-11 14:15
Soragyma jogaby hacan nireden bilip bilerin?
Sitata
 
 
#7 muhiddin 2016-01-11 12:35
Gyzyn bili gelip godenson birnace gun gyzlyk perdesi acyk duryamysh shol aralykda gyz gowreli bolup bilyami we gyzlyk nadip nira gidya ya bu zatlar yalanmy? Hayysht jogabynyzy aydayyn
Sitata
 
 
#6 muhiddin 2016-01-11 12:31
Salam hormatly lukman men bir gyz bilen soyshdim we ol gyz bn jynsy gatnashyk etdim elbetde doly sokman dine yaryp sokup etdim we men onun icine doken yaly boldum onson ol gowreli boldy ol mana sheyle diydi siz menin icime doken wagty menin bilip gelip gidipdi diydi menem oña ynanyp oylendim we onda gyzlyk cykmady shu barada oz pikiriniz hayysht
Sitata
 
 
#5 Maksat 2015-04-04 09:56
Saglyk sebapli
Sitata
 
 
#4 Lukman 2015-02-09 02:06
Mergen!
Aýbaşy wagty jynsy gatnaşyklary geçirmegiň, agyryly aýbaşylar üçin peýdalydygyny belleýän lukmançylyk çeşmeleri duş gelýär.Ýöne nämede bolsa, aýbaşy döwri ýatgynyň "agzynyň" açykdygy sebäpli, ýokançlyklaryň düşmezligi üçin we gigiýeniki talaplara laýyklykda jynsy gatnaşyklardan saklanma dogry bolar.
Sitata
 
 
#3 Mergen 2015-02-08 22:35
Aybasy gelende jynsy gatnasyk etmegin zyyany barmy su barada aydaysanyz
Sitata
 
 
#2 avez 2015-01-08 20:20
Salam
Sitata
 
 
#1 Nurik 2014-09-11 16:12
Salam
Sitata
 

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele