Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Jynsy gatnaşyklar ERKEK ÖZ UJYDYNYŇ AÝAL TARAPYNDAN DÜRLI USULDA GYJYNDYRYLMAGYNY ISLEÝÄRMIKÄ?
( 192 Ses Berme )

 

Salam lukmanlar! Saýtdaki makalalary (esasan hem jyns gatnasyklar baradaki) höwes bilen okaýarys we köp gowy maglumatlari alýarys. Olar biz üçin örän peýdaly. Sag boluň! Jynsy gatnaşyk edenimizde partnýorym menden dodak, dil, agyz bilen penisini gyjyndyrmagymy örän isleýändigini aýdýar. Özi hem garşylyklaýyn maňa-da şeýle usulda jyns organymy gyjyndyrmaga hem taýyndygyny aýdýar. Men bolsa beýle gatnaşygy birhili utanç göremsoň razylaşamok. Ýogsam erbet isem däldir belki, bilemok-da? Onsoň ol menden barha sowaşýan ýaly duýýan. Erkekler näme üçin şeýle bolýar? Men näme etsem dogry bolar? Biz biri-birimizi oňat görýäris. Maslahatyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýan!

Saýtyň okyjysy.

Hormatly okyjy!

Erkeklik jyns agzalaryny dodak, dil bilen gyjyndyrma (lukmançylykda bu ýagdaý "fellasiýa" diýip atlandyrylýar) jynsy gatnaşyklaryň öňündäki taýynlaýjy çäreler hökmünde ulanylyp bilner. Şeýle hem, bu olara hereketler birmeňzeş geçýän jynsy gatnaşyklarda täzelik, lezzetlilik, başga tanyş bolmadyk duýgulary başdan geçirmäge kömek edip biler. Şahsy arassaçylyk düzgünleri berjaý edilip geçirilen, jynsy agzalary olara gyjyndyrma hereketleri kadadan çykma ahwalat däldir. Bu ýerde esasy zat jübütleriň özara islegi we düşünişmegidir. Islendik adam gatnaşyklarynda bolşy ýaly, jynsy gatnaşyklary hem taraplaryň terbiýesine, gylyk häsiýetine, dini garaýyşlaryna, uýýan umumy ýaşaýyş düzgünlerine, jynsy isleglerine baglylykda alnyp barylýandyr.

Eger Siz häzir gatnaşyklarda şeýle hereketlere taýyn bolmasaňyz öz halaýan adamyňyza sebäbini düşündiriň. Açyk söhbetdeşlikden gaçmaň. Beýle herekete Siziň häzir taýyn däldigiňizi, onuň üçin belli bir wagtyň we psihologiki taýynlygyň möhümdigini aýdyň. Eger ol Sizi halaýan we onuň üçin Siziň içki psihologiki asudalygyňyzy saklama möhüm bolsa, ol Size düşüner. Size kömek eder. Bu ugurda utanman, ýuwaş-ýuwaş öz ukybyňyzy, fantaziýaňyzy ulanyň. Özara duýgular, isleg bilen geçirilýän jynsy gatnaşyklarda özara kanagatlanma getirip biljek islendik hereketler kadaly hasaplanyp bilner.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Teswirlemeler  

 
#50 ali 2017-10-13 23:58
Quoting Yeseroff:


salam gadyrdanlar! Betje sen yalamana gaty humar oydyan
Sen musulmanmy ozi? Musalman kitaplarynda yazylan jyns organlan haramlygy barada ! Arasynda kitap zat okap dur seks gorip yatman! Men molla dal yone metjide baryp ymamdan sora hany sana gowja edip dusundirermika diyyan! Menem bilyan araplan ozindede pornon osendigini ! Yone sen biri seydya diyip seytmersina how ! Sen keyp alyber yone bolgusyz medenyetini basgalarada oweetjek bolma! Turkmene gelsyami sen diyyan zadyn!! Narmalny bolmalsy yaly edip oz ayalyn bn jyns gatnasyk ediber solam yeterlik bolya!!! Kabir sekslerde yzyndanam yalayalar otaydan naman cykyanny men aytmasamam bolarmyka diyyan indi ayt nadip sen son yalak edip bilersin !! Nace arassa bolandada .... goz onune gelnde birhili bolonokmy
Gelin bir test gevirelin yalamly diyyanler a) goysun
yok diyyanler b) goysun hany goreli bu yagday bn nace adam ylalasyaka men
b) goyyan !

SEN YALNYSYAN "PYGAMBERIMIZ AYALYNYZ BILEN OYNASYN ONUNAM ISLEGINI GOZ ONINE TUTUN YONE ARKASYNDAN (syrtyndan) YANASMAN" diyyar kabir dini alymlaryn aytmagyna gora oralney seks oynasmaga giryar ol mekruh bolup biler yone guna dalmika diyyan
Sitata
 
 
#49 Myrat 2017-08-13 14:20
Quoting Ayka:
Menem gyjynamok. Hich keypini alyp bilemok. Namedenka ???

Gyjyndyryan adam bn keyip gorin
Sitata
 
 
#48 betje 2017-08-04 19:02
Quoting Yeseroff:


salam gadyrdanlar! Betje sen yalamana gaty humar oydyan
Sen musulmanmy ozi? Musalman kitaplarynda yazylan jyns organlan haramlygy barada ! Arasynda kitap zat okap dur seks gorip yatman! Men molla dal yone metjide baryp ymamdan sora hany sana gowja edip dusundirermika diyyan! Menem bilyan araplan ozindede pornon osendigini ! Yone sen biri seydya diyip seytmersina how ! Sen keyp alyber yone bolgusyz medenyetini basgalarada oweetjek bolma! Turkmene gelsyami sen diyyan zadyn!! Narmalny bolmalsy yaly edip oz ayalyn bn jyns gatnasyk ediber solam yeterlik bolya!!! Kabir sekslerde yzyndanam yalayalar otaydan naman cykyanny men aytmasamam bolarmyka diyyan indi ayt nadip sen son yalak edip bilersin !! Nace arassa bolandada .... goz onune gelnde birhili bolonokmy
Gelin bir test gevirelin yalamly diyyanler a) goysun
yok diyyanler b) goysun hany goreli bu yagday bn nace adam ylalasyaka men
b) goyyan !


1)Soragdan gachma "Yslamda jyns organlaryng "haram yer" diyip nirede yazylan?".Kitaby okanygy sibut et. Bilimsiz ahunlary ara sokama.

2) Dinge araplarda osen dap porno. Turkmenlerde osen.

3) Avdyanalaryng turkmene, shahsy azatlyga hormat goyana ters gelyar. Sen Owganystany, Saud ArabystanyЧтп ýurda getirjek bolma. Halaýan kanunlarygy adamlara orta asyrda yazylan kitaplar bilen boyun egdirjek bolma.

4) men sen yaly musulmanlar bolany uchin musulman bolmazlygy sayladym. Sende adam seksuallygy barada (galan zatlar barada bilenmok) radikal dushuneje bar. Radikallshma. Adam bedeni, seksuallyk barada dini dal kitaplardan owren.

5) men seng oz oyungde dini radikal, konserwator turkmen bolmagyny kabul edyarin. Sen hem qhlooi turkmenleri musulman etmekden el chek, hormat goy. Kime name islese shony yalasyn, adamlaryng balagynyng ichine girmali.
Sitata
 
 
#47 Yeseroff 2017-08-04 11:36
Quoting betje:

Yslamda jyns organlaryng "haram yer" diyip nirede yazylan? "yalamaly" dal diyip nirede yazylan? Sen cyndaman shol gun gelende senden name "yaladyng" diyip sorag beriljegine ynanvarmyng? Lezzet almasang, bashga adamlara bir lezzet almana ber. Oz allahymyzy, name ynanyan bolsagam oz yatyan otagyngdan chykarman ynan. Seng musulmanlaryng pornodan kevyp alyp otur,biz bolsa shu asyrda jynsy organlarymyzy eldemali, haram diyp gurrung edyaris. Jyns organlary arassan keselsiz bolsa burnungdan arassadyr. Ylmy kitaplar okamaly arasynda, dini toslamalary yaraytarman.salam gadyrdanlar! Betje sen yalamana gaty humar oydyan
Sen musulmanmy ozi? Musalman kitaplarynda yazylan jyns organlan haramlygy barada ! Arasynda kitap zat okap dur seks gorip yatman! Men molla dal yone metjide baryp ymamdan sora hany sana gowja edip dusundirermika diyyan! Menem bilyan araplan ozindede pornon osendigini ! Yone sen biri seydya diyip seytmersina how ! Sen keyp alyber yone bolgusyz medenyetini basgalarada oweetjek bolma! Turkmene gelsyami sen diyyan zadyn!! Narmalny bolmalsy yaly edip oz ayalyn bn jyns gatnasyk ediber solam yeterlik bolya!!! Kabir sekslerde yzyndanam yalayalar otaydan naman cykyanny men aytmasamam bolarmyka diyyan indi ayt nadip sen son yalak edip bilersin !! Nace arassa bolandada .... goz onune gelnde birhili bolonokmy
Gelin bir test gevirelin yalamly diyyanler a) goysun
yok diyyanler b) goysun hany goreli bu yagday bn nace adam ylalasyaka men
b) goyyan !
Sitata
 
 
#46 betje 2017-08-04 01:15
Quoting Yeseroff:

Musulmanlar jyns gatnasyk edenok diyip kim aydya !
Yone sen ayt hi birde okadynmy yalamaly diyip sol edilyan zat bolsa onkilerem aydyp giderdi Ibin Sinada yazardy kitabaynda sen ediber jyns gatnasygyn men yatmaly diyjek bolomok haramcylyk etme diyjek bolyan aydaly sen gul yaly gelnin bar sen madip haram yerini sona yalatjak, ertaki gun jogap bermekden gorkonokmy? Solarsyz hem jyns gatnasykda ozimize gerekli keypi alyp hem berip hem bilyas! Ol diyil bolsa Amerika, bn yewropan medenyeti ! Yone yere diylenok dos kaprlar hemde musulmanlar diylip! Son ucin gadyrdanlar ozimizinkinem ozgankinem yalamalyn yalatmalynam bir keyip diyip esasy adamcylygymyzy yitirmalin! Bu men pikirim ! Sag bolun
By_ Yeseroff


Yslamda jyns organlaryng "haram yer" diyip nirede yazylan? "yalamaly" dal diyip nirede yazylan? Sen cyndaman shol gun gelende senden name "yaladyng" diyip sorag beriljegine ynanvarmyng? Lezzet almasang, bashga adamlara bir lezzet almana ber. Oz allahymyzy, name ynanyan bolsagam oz yatyan otagyngdan chykarman ynan. Seng musulmanlaryng pornodan kevyp alyp otur,biz bolsa shu asyrda jynsy organlarymyzy eldemali, haram diyp gurrung edyaris. Jyns organlary arassan keselsiz bolsa burnungdan arassadyr. Ylmy kitaplar okamaly arasynda, dini toslamalary yaraytarman.
Sitata
 
 
#45 Yeseroff 2017-07-31 10:55
Quoting betje:

"Yalamaly gadyrdanlar" :))) oylenip ozuminsinkini yalamaly, oylenip başga birninkkini omurboyy aydyp bilman yalap yoreli diyjek bolyarmyng? Name musulmanlar jynsy gatnashyk edenokmy? tonnge yaly yatmalymy?


Musulmanlar jyns gatnasyk edenok diyip kim aydya !
Yone sen ayt hi birde okadynmy yalamaly diyip sol edilyan zat bolsa onkilerem aydyp giderdi Ibin Sinada yazardy kitabaynda sen ediber jyns gatnasygyn men yatmaly diyjek bolomok haramcylyk etme diyjek bolyan aydaly sen gul yaly gelnin bar sen madip haram yerini sona yalatjak, ertaki gun jogap bermekden gorkonokmy? Solarsyz hem jyns gatnasykda ozimize gerekli keypi alyp hem berip hem bilyas! Ol diyil bolsa Amerika, bn yewropan medenyeti ! Yone yere diylenok dos kaprlar hemde musulmanlar diylip! Son ucin gadyrdanlar ozimizinkinem ozgankinem yalamalyn yalatmalynam bir keyip diyip esasy adamcylygymyzy yitirmalin! Bu men pikirim ! Sag bolun
By_ Yeseroff
Sitata
 
 
#44 betje 2017-07-30 23:53
Quoting Yeseroff:
Sizin diyan zatlarnyz belki lukmancylykda kadaly yagdaydyr emma bu zatlan hemmesi haramcylyga girya beyle isleri etmek hem haramcylyga girya eger seyle bolmadyk bolsady onda o yerkere uyat yerler diyilmezdi! Son ucin nahili yagday bolandada Beyik Allany unutmalyn ! 12 mucesi sag adama beytmek gerek dal bize ahli zadymyzy bolmalsy yaly edip yaradypdyr ona tazelik girizjek bolmak beyik Yaradanyn edenini pes gormek bolarmyka diyyan! Yalamak we yene sona menzes pikirleri goyalyn gadyrdamlar! Beydip oz rysgymyzy kesmalin! Biz musulmandyrs sonam unutmalyn! Sag bolun
By_Yeseroff


"Yalamaly gadyrdanlar" :))) oylenip ozuminsinkini yalamaly, oylenip başga birninkkini omurboyy aydyp bilman yalap yoreli diyjek bolyarmyng? Name musulmanlar jynsy gatnashyk edenokmy? tonnge yaly yatmalymy?
Sitata
 
 
#43 Yeseroff 2017-07-30 14:18
Sizin diyan zatlarnyz belki lukmancylykda kadaly yagdaydyr emma bu zatlan hemmesi haramcylyga girya beyle isleri etmek hem haramcylyga girya eger seyle bolmadyk bolsady onda o yerkere uyat yerler diyilmezdi! Son ucin nahili yagday bolandada Beyik Allany unutmalyn ! 12 mucesi sag adama beytmek gerek dal bize ahli zadymyzy bolmalsy yaly edip yaradypdyr ona tazelik girizjek bolmak beyik Yaradanyn edenini pes gormek bolarmyka diyyan! Yalamak we yene sona menzes pikirleri goyalyn gadyrdamlar! Beydip oz rysgymyzy kesmalin! Biz musulmandyrs sonam unutmalyn! Sag bolun
By_Yeseroff
Sitata
 
 
#42 Ayka 2017-07-02 12:26
Menem gyjynamok. Hich keypini alyp bilemok. Namedenka ???
Sitata
 
 
#41 Ayka 2017-07-02 12:24
Salam. Jynsy gatnashygy wagtly wagtynda etmeseñ name zyyany bolup bilerka ?
Sitata
 
 
#40 Guncha 2017-05-25 11:10
Salam lukman.durmusa cykanyma 6 yyl.yoldaşim bilen gyjyndyryjy hereketleñ hemme gornisini etyas.biri birimizi soyibem etyas yone keypini duyammok maña maslahat beriñ name etmeli
Sitata
 
 
#39 Eziz 2017-03-30 21:52
şu pikiriñe menem goşulýan.
ýagny men soygulim bilen durmus gursam,we ilkinji gijede onuñ aýaklarynyn arasyna gecip jyns hanasyndan ýalasam..ol jynsy gatnaşygy islärmi.???
Sitata
 
 
#38 Eziz 2017-03-30 20:14
Quoting Mejnun:
Hormatly lukman! Ozune erk edip bilyan gyzy mašgala gurulmadyk yagdayda saytda jynsy gatnasyga degisli gaty ajayyp maslahatlanyzyn biri bolan ilkinji gije yagny soygulim bilen boljak maslahatlara gora gowy gyjyndyrsam ozunun erkini yitirip bilermi gyzlyk perdesini almagyma garsy bolman has beter islap bilermi???

shu pikiriñe menem goşulýan.
ýagny men soygulim bilen durmus gursam,we ilkinji gijede onuñ aýaklarynyn arasyna gecip jyns hanasyndan ýalasam..ol jynsy gatnaşygy islärmi.???
Sitata
 
 
#37 nabelli 2017-02-13 19:30
Nadip gyz dokya
Sitata
 
 
#36 Betje 2017-02-11 05:39
Quoting Atajan:
Salam men oz soyguliminkini yalap gordum we ozumem olam gaty gowy lezzet aldyk yone biz hazir ayryldyk we indi men gyzynkyny yalamany tiz tizden kuyseyan boldum yone yaladar yalysyny tapamok. Shu tiz tizden yalamagy kuysemek adatymy nahili pikirinizin baryny aytsanyz!? Minnetdar!!!


Mekdepde aytmadylarmy?!
Sitata
 
 
#35 Betje 2017-02-11 05:37
Quoting Nabelli:
alam lukman. Men erkek gyzlar bn gatnashykda bolup gordum we lezzet aldym.
Yone men kate bagyshlan welin ozumi gyzyn yerine goyasym gelya yagny oglan bn bolasym we ujydy ellap sorup goresim gelya shol nameden sheyleka jogabynyzy yazsanyz hoshal bolardym


Dost, hemme adam geteroseksual (ayal erkek) halamaly diyen zat yok. Erkek oglanlary halayan bolsang diymek sen gomoseksual gatnashyklary halayarsyng (erkek erkek). Turkmende bar yone hemmamiz dymmaly etdik, gormeli dal etdik, kabirimiz sening yalyny dashlamaly etdi. Hayysh zorluk bilen oylenme, birinig we ozung bagtyny yatyryp.
Sitata
 
 
#34 Nabelli 2017-02-11 02:45
alam lukman. Men erkek gyzlar bn gatnashykda bolup gordum we lezzet aldym.
Yone men kate bagyshlan welin ozumi gyzyn yerine goyasym gelya yagny oglan bn bolasym we ujydy ellap sorup goresim gelya shol nameden sheyleka jogabynyzy yazsanyz hoshal bolardym
Sitata
 
 
#33 Atajan 2017-02-11 02:04
Salam men oz soyguliminkini yalap gordum we ozumem olam gaty gowy lezzet aldyk yone biz hazir ayryldyk we indi men gyzynkyny yalamany tiz tizden kuyseyan boldum yone yaladar yalysyny tapamok. Shu tiz tizden yalamagy kuysemek adatymy nahili pikirinizin baryny aytsanyz!? Minnetdar!!!
Sitata
 
 
#32 BEGMYRAT 2017-01-19 03:32
SALAM LUKMAN SIZDEN HAYYS WE SORAGYM GELINIMIN KOPELMELI WAGTY GIJIKYA YZA SUYSHYA WAGTYNY NAME USULLAR BILEN ONURAGE SSUYSHURIP BOLAR KABIRLERI KOP GATNASHYK ET AGSHAMYNA NACE BASHARSANYZ DIYYA DOGRY BOLUP BILERMI SEYLE HALATY ETSEK SIZDEN DOGRY MASLAHATLARYNA GARASHYAS NACE TIZ WAGTDA BOLSA HAS GOWY!GARASHYAS
Sitata
 
 
#31 myrat 2016-08-11 12:16
gyzynkyny yalamagam, ozinkini sordurmagam gaty lezzetli duygular.mena arassaja gelin bolsa yaladasy gelse hokman yalaryn.
Sitata
 
 
#30 rowshen.86.86 2016-07-10 09:47
Quoting nargul:
Ujydy sormak iki tarp üçin hem lezzetli! Gyzlar, gelinler! Öz söýgüli ýaryňyzyň göwnüni ýykmaň! Onuň ujydyny sormagy hem aýyp görmäň! Barlap görüň, mundan özüňiz hem hökman uly lezzet alarsyňyz!

By barda anyk maglumat bamy
Sitata
 
 
#29 rowshen.86.86 2016-07-10 08:50
Salam men birzat bilmek isleyn ar ayal arasynda jyns yerni dil bn gyjndyrmak bolyamy
Sitata
 
 
#28 rowshen.86.86 2016-07-10 08:47
Rovsen
Sitata
 
 
#27 ask 2016-05-02 14:11
Eedm5
Sitata
 
 
#26 bet oglan 2016-04-28 03:51
Lukman men ozum 18 yasymda menin ujydym name sebapden oyanmayaraka bir dusunnurseniz hosal bolardym
Sitata
 

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele