Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Jynsy gatnaşyklar "G NOKADY" NÄME?
( 35 Ses Berme )

 

 

Salam, hormatly lukman! Aýal jyns organynda klitordan basga, jynshanada ýerlesýän, iň gyjyndyryjy, erogen ýer hasaplanýan "G nokat" barada aýdylýanlar dogrumy? Ýa bu ýalňys düşünjemi?

Saýtyň okyjysy.

 

 

Hormatly okyjy!

Aýal jyns agzalarynda iň gyjyndyryjy "G nokat" diýip atlandyrylýan ýer jynshananyň öňki diwarynyň ortasynda ýerleşýändir. Bu erogen nokady 1950-nji ýylda lukman Ernst Grefenbergin açyp häsiýetlendirdi.

Saýtyň ginekolog lukmany.

 

<<< >>>

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Teswirlemeler  

 
#4 Şammi 2015-05-25 14:37
Salam hormatly lukman!
Aýalyň we Erkegiň jyns organlarynyň gurluşy hakynda giňişleýin ýazaýsaňyz!?
Sitata
 
 
#3 yalkap 2014-06-09 01:15
salam hormatly! Lukman ilkinji gije gyzlygy alyp yene jynsy gatnaşygyň yzyny dowam etdirilse blýarmy ya bu gyz üçin zyýanlymyka.
Sitata
 
 
#2 yalkap 2014-06-09 01:10
Quoting Myrat:
Hormatly lukman! On jyns gatnasygynda bolmadyk.gyzyk perdesi bar bolan gyzlarda sperma dokme yagdayy bolyamy?yagny soyusme pursatlarynda

salam hormatly lukman ilkinji gije gyzlygy alyp yene jynsy gatnaşygyň yzyny dowam etdirilse blýarmy ya bu gyz üçin zyýanlymyka.
Sitata
 
 
#1 Myrat 2014-05-05 09:29
Hormatly lukman! On jyns gatnasygynda bolmadyk.gyzyk perdesi bar bolan gyzlarda sperma dokme yagdayy bolyamy?yagny soyusme pursatlarynda
Sitata
 

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele