Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Jynsy gatnaşyklar ZENAN MAŞGALANYÑ EROGEN ZONALARYNY NÄDIP TAPMALY?
( 29 Ses Berme )

 

 

Salam, lukman! Men öz gelnimiň gyjyndyryjy nokatlaryny bilesim gelýär. Olary nädip anyklamalydygy barada gürrüň berseňiz, hoşal bolardym.

Saýtyň okyjysy.

 

 

Hormatly okyjy!

Aýal maşgalanyň erogen (gyjyndyryjy) nokatlary köp dürlüligi bilen tapawutlanyp, jynsy agzalara degişli nokatlara kinnik (klitor), jynshananyň öňki diwary, ýatgynyň boýunjygy degişli bolsa, jynsy ulgama degişli däl nokatlara dil, agyz, boýun, göwüsler, bil, garnyň aşagy, butlaryň iç ýüzi degişli edilip bilner.

Gelniňiziň gyjyndyryjy nokatlaryny jynsy gatnaşyklaryň dowamynda diňe Siziň özüňiz, "gözleg" esasynda anyklap bilersiňiz.

Aslynda, är-aýal üçin biri-biriniň täze erogen nokatlarynyň gözleginde bolmak, jynsy gatnaşyklary has köp dürli, lezzetli, emosianal taýdan baýlaşdyrylan ýagdaýda geçirmäge ýardam berip biler.

Bu babatda has giňişleýin maglumatlary almak üçin, saýtymyzda ýerleşdirilen "Aýal we erkek seksuallygynyň aýratynlyklary" atly makala bilen tanyşmagy maslahat berýäris.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Teswirlemeler  

 
#2 owreniji 98 2015-12-01 14:40
Hhddc
Sitata
 
 
#1 didar 2012-07-04 01:36
.
Sitata
 

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele