Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Jynsy gatnaşyklar JYNSY GATNAŞYGYŇ KADALARYNY NÄHILI BERJAÝ ETMELI?
( 36 Ses Berme )

 

 

Salam, Lukman! Jynsy gatnasygyn kadasyzlygy hem-de tertipsiz jynsy gatnasyk diyilýän zat barada giňişleýin düşünje berseňiz, hoşal bolardyk. Jynsy gatnaşyň kadasy barada öň ýazylan makalany okap, biraz düşünje aldyk. Indi tertipsiz jynsy gatnaşyklar barada hem ýazaýsyňyz diýip haýyş edýäris.

Saýtyň okyjysy.

 

Hormatly okyjy!

Adamlarda jynsy gatnaşyklaryň ýygylygy onuň ýaşyna, saglyk ýagdaýyna, seksual islegine görä dürli-dürli bolup, bu meselede belli çäklendirmeleri belläp bolmaz.

Bir adam üçin bir günde jynsy gatnaşyklary 2-3 gezek geçirmek kada bolsa, başga biri üçin hepdede 2-3 gezek, üçünji birleri üçin bolsa aýda 3-4 gezek geçirmek amatly bolup biler.

Tertipsiz jynsy gatnaşyklar (jysy gatnaşyklary dürli adamlar bilen geçirmek) jynsy gatnaşyklary arkaly geçýän keselleri ýaýratmagyň esasy sebäbidir. Meselem, sözenek, trihomoniaz, hlamidioz, AIDS... Bu keseller barada Siz öň eşidensiňiz, belli bir maglumatlary alansyňyz.

Biziň saýtymyzda hem bu keseller barada doly maglumatlary berýän makalalar ýerleşdirilendir.

Bu keseller diňe adamyň saglygyna, janyna howp salman, eýsem onuň geljekki nesilleriniň hem saglygyna zyýan ýetirip bilerler.

Galyberse-de, jynsy gatnaşyklaryň tertipsizligi söýgi duýgusy, sabyrlylyk, ynanç, utanjaňlyk ýaly gymmatly duýgulary "küteldýär". Adamyny öz seksual islegini kanagatlandyrýan, emosianal taýdan garyp bir "maşyna" öwrüp bilýär.

Tertipsiz jynsy gatnaşyklaryň aşa ýygylygy jynsy gowşaklyga ýa-da başga seksual bozulmalara getirip biljekdigini ýatda saklamalydyr.

Hormat bilen, Lukman.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Teswirlemeler  

 
#7 Alihan 2017-08-23 22:13
Salam. Lukman ginoroydan nadip taplanyp bolar sony yazayyn.
Sitata
 
 
#6 Weli 2016-12-20 00:00
Adam tebigaty boýunça adamyň jyns gatnaşyklarynyň möçberi ýaşyna, saglygyna görä takyk berilmek bilen onuň nähili durmuşda ýaşaýandygyna görä üýtgemegi mümkin. Tertipsiz, kadasyz jynsy gatnaýyklary alyp barýan adamy ýaramaz ýagdaýlara getirýär. Bu hakda lukmanlar yzygiderli duýdyryp durýarlar.
Sitata
 
 
#5 Leýli 2016-08-28 07:36
Jelepler ýer ýüzünde işini bitirip ýörseler olaryň hemrasy bolan, ýaýradýan keselleri hem tertipsiz jynsy gatnaşyklary bilen ýaşaýan adamlaryň ýan ýoldaşy boljakdyklary ikiuçsyzdyr.
Sitata
 
 
#4 guwanc 2016-08-25 14:14
Salam lukman! Men 34 yasymda. Menin jyns organym gatmayar (aktiwnost peseldi). Name maslahat beryaniz. Bejergi aldym tasir etmedi
Sitata
 
 
#3 Betdi. 2016-01-01 02:41
Tebigatyň saňa eçilen atiýaçlylygyny ýaşlykdan çepe, saga hasapsyz pytradyp ýörseň, ýaşyň ellä barmaka aýal görseň gözüňi garaldyp oturarsyň ýa-da bolmasa goşawuçlap derman içip, öz köňliňi kök etmäge ymtylarsyň. Başga alaç tapylmaz.
Sitata
 
 
#2 Lukman 2015-01-04 01:43
Aziz!

Ilkinji gijäniň geçiş aýratynlyklary,esasy üns bermeli ýagdaýlar barada maglumaty saýtymyzda ýerleşdirilen "Ilkinji gijäniň pynhan syrlary we ...ýalňyşlyklary" atly makaladan okap bilersiňiz.
Sitata
 
 
#1 aziz 2015-01-03 00:00
Toy gijesi nahili bolar.name etmeli.
Sitata
 

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele