Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Jynsy gatnaşyklar AÝALYŇ WE ERKEGIŇ JYNSY ISLEGINIŇ ARASYNDA TAPAWUT BARMY?
( 36 Ses Berme )

 

 

Salam, hormatly lukman! Meniň soragyma jogap çykmady welin, ýazanlarym barmandyr öýdýän. Soragymyň mazmuny şeýledi: Jynsy isleglerde aýal maşgala bilen erkegin arasynda tapawut barmy? Eger bar bolsa, tapawudy nähili? Şeýle tapawutlylygynyň sebäbi nämekä? Giňişleýin gürrüň berseňiz, minnetdar bolardym.

Saýtyň okyjysy.

 

 

Hormatly okyjy!

Biz Siziň soragyňyzy aldyk. Beren soragyňyzyň gyzykly we maşgala durmuşy üçin wajypdygyny, oňa giňişleýin jogap bermegi haýyş edeniňizi göz öňüne tutup, lukmanlarymyz ýörite makala taýynlamagy niýet edindiler. Ol ýakyn günlerde saýtymyzda peýda bolar.

Hormat bilen, saýtyň administratory.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Teswirlemeler  

 
#5 Resul 2017-03-02 09:07
Gyzykly gitya
Sitata
 
 
#4 perhat 2014-05-09 18:26
Salam hormatly lukman! Men sizden hokmany suratda soramalay zadym bar. Iki soyushyanlerin arasyndaky bir birege bolan ynamsyzlygyn doremegi hakynda. Ginisleyin aydanymda eger menin söyusyanimim gyzlyk perdesi ozal alynan bolsa, sol yagdaydan son ol gyz g.perdani aperasiya netijesinde dikelden bolsa, sol yagdayyn gyzda bolup gecenini bilip bolarmy? Soragyma dogry dusunip dogry jogap berseniz sizde hoshal bolardym.
Sitata
 
 
#3 Yslam 2014-02-05 22:46
SALAM hormatly lukman menin soragyma jogap berseniz hosal bolardym adatca oglanlarda nace yasda dol doreyarka?
Sitata
 
 
#2 murat 2013-05-28 08:25
hokman jogabyna garashyan sizden hayysh edyan hormatly lukman
Sitata
 
 
#1 murat 2013-05-28 08:21
salam lukman men chleni ulaldyan v-pills atly derman bar shondan ichse adama zyyanlyy mana ginishleyn dushundurseniz sizden hayshym mana vrajyn maslahaty gerek
Sitata
 

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele