Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Jynsy gatnaşyklar JYNSY GATNAŞYKLARYŇ ÝYGYLYGY NÄHILI BOLMALY?
( 15 Ses Berme )

 

 

Salam, Lukman! Köp wagtlap (bir aý ýa-da ondan hem köp wagt) jyns gatnaşygynda bolman, soňra onuň ýygylygynyň haýsydyr bir bellenen cägi barmyka? Bu zenanlar we erkekler üçin babatda nähili bolmaly?

Saýtyň okyjysy.

 

 

 

Hormatly okyjy!

Jynsy gatnaşyklaryň kadalygyna ýa-da uzak arakesmeden soň bolýanlygyna garamazdan, erkek adam üçin hem, aýal üçin hem belli bir gatnaşyklarynyň ýygylygy lukmançylyk jähtinden bellenilmeýär.

Jynsy gatnaşyklaryň ýygylygy beden saglygyna, onuň fiziologiki we psihologiki aýratynlyklaryna, jynsy höwese, aýalyňyza (ýa-da adamyňyza) bolan duýgularyňyza baglydyr.

Bir adam üçin jynsy gatnaşygy her gün geçirmek (günde 2-3 gezek hem) zerur bolsa, başga birinde hepdede 2-3 sapar, üçünji bir adamda bolsa aýda 3-4 gezek isleg döräp biler.

Jynsy gatnaşyklaryň nähili ýygylykda geçirilýändigine garamazdan, esasy zat ol iki tarapda hem kanagatlanma, hoşallyk döretmelidir.

Hormat bilen saýtyň lukmany.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Teswirlemeler  

 
#4 David 2016-04-18 23:31
salam lukman men 22 yasly owadan oglan yone name uchindir men bir saparam gyz bn bolup gormedim ((((
Sitata
 
 
#3 didar 2015-02-26 14:02
Kabir oglanlaryn yaramayanam bolyada 1gezegede sonun onuni almak ucin nahili derman peyda etyar nadip onuni alyp bolya
Sitata
 
 
#2 rap liga 2014-06-24 01:13
Bet maslahatlanyza sagbolyn
Sitata
 
 
#1 merdan 2013-10-30 12:47
Ok
Sitata
 

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele