Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Jynsy gatnaşyklar ILKINJI JYNSY GATNAŞYK NÄHILI BOLMALY?
( 115 Ses Berme )

 

 

Salam.
Ilkinji gijede yuze cykjak näsazlyklaryň nädip öňüni almaly? Ilkinji jynsy gatnaşyk barada ginişleyin maslahat beräýseňiz minnetdar bolardym.

Saýtyň okyjysy Myrat.

 

Hormatly Myrat!

Ilkinji jynsy gatnaşyklaryň aýratynlyklary barada we ol babatda ýüze çykyp biljek soraglara jogaby saýtymyzda ýerleşdirilen "Ilkinji gijäniň pynhan syrlary we.... ýalňyşlyklary" atly makaladan tapyp bilersiňiz.

Ilkinji gijede ýüze çykyp biljek käbir näsazlyklar baradaky ýene bir makalany ýakyn günlerde  Siziň dykgatyňyza hödürläris.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Teswirlemeler  

 
#7 Şöhratjan 2017-06-23 14:22
Mana jyns gatnasyklary eder yaly gyz gerek liboy yerden name etmetmeli bolsa edern 67440495
Sitata
 
 
#6 jeren 2016-04-08 23:09
Lukman barde licka yazylyan yer yokmy cekinyanim uc soramana
Sitata
 
 
#5 merdan 2016-02-08 13:55
Lukman gyzlar gyzlygy alynmadyk yagdayynda hem gowreli bolup bilermi...
Sitata
 
 
#4 bayram 2014-09-15 02:49
lukman men toy edenime 4 yyl boldy men jyns gatnashygynda koplench chalt dokyan muny uzakrak wagtlap gatnashyk edip bolar yaly usul yokmyka
Sitata
 
 
#3 Ruslan 2014-01-05 16:17
Lukman!Men köp gyjynyp mejbury emeli döl dokyarin!Nadip saklanyp bolarka?Hemişe gyz nazini isleyan
Sitata
 
 
#2 Maksat 2013-12-31 16:50
Lukman shol aydan taze makalanyzy yazdynyzmy? Eger yazan bolsanyz adyny aydayyn?
Sitata
 
 
#1 arslan 2012-05-25 17:27
hany yazylmada taze makala
Sitata
 

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele