Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Erkek saglygy GONOWAKSINA BARADA MAGLUMAT
( 3 Ses Berme )

 

 

Salam lukman! Maňa androlog lukmany gonowaksina dermany bilen bejergi belledi. Bu derman barada maglumat berseniz minnetdar bolardym.

Saýtyň okyjysy.

 

 

Hormatly okyjy!

Gonowaksina – sözenek keseli dörediji gonokokk ýokançlyklarynyň gowşadylan görnüşinden taýynlanan serişdedir. Lukmançylykda sözenek keseliniň, erkek we aýal jyns agzalarynyň alawlama keselleriniň bejergisinde ulanylyp, bedeniň immun ulgamyny taplandyryjy serişde bolup hyzmat edýändir.

Bejergi serişdäniň 0,3-0,4ml. mukdaryndan başlanylyp, ol her gün keseliň geçiş aýratynlyklaryna baglylykda, 0,1-0,2 ml. çenli köpeldilip bilner. Dermanyň täsiri bilen gyzgynyň galmagy, üşütme, bedende döreýän agyrylar, sikeslenen agzalarda döreýän agyrylar, limfa düwünleriň ulalmagy ýaly alamatlar döräp bilýändir.

Ýürek-damar, peşew çykaryş ulgamynyň agyr kesellerinden, inçekeselden, howply täze döremelerden ejir çekýän näsaglara bu dermany ulanma bolýan däldir.

Ýüze çykyp biljek ýaramaz täsirleriň öňüni alyp, bejerginiň netijeli bolmagy üçin gonowaksina lukmanyň gözegçiligi bilen kabul edilmelidir.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele