Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Erkek saglygy JYNS AGZADAN BÖLÜNIP ÇYKMALAR
( 10 Ses Berme )

 

 

Salam hormatly lukman! Men 22 yaşymda. Hiç gatnaşyk bolmazdan we hic hili gyjynmazdan, menin ujydymdan ak sepbik gelyar. Mana sol hakda gurrun beraýseniz minnetdar bolardym.

Saýtyň okyjysy.

 

 

Hormatly okyjy!

Erkek adamda peşew etmeden soň we täret edilende çygynma netijesinde, nem görnüşli bölünip çykmalaryň bolmagy adaty, kadaly ýagdaý hasaplanýar. Peşew çykaryş ýollaryndan ak, nem görnüşli bölünip çykmalaryň kadaly ýüze çykmagy, peşew çykaryş ýollaryň, erkeklik jyns mäziniň alawlama ýagdaýlary hem-de hlamidioz, mikoplazmoz ýokançlyklary üçin mahsus alamatdyr. Şeýle-de, ak bölünip çykmalar kömelekli ýokançlykda hem syn edilýändir.

Bölünip çykmalaryň anyk sebäbini kesgitlemek üçin urolog lukmanyna ýüz tutup, peşew çykaryş ýollaryndan çykýan nemiň bakteriologiki barlagyny geçirmek gerekdir.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Teswirlemeler  

 
#2 Ahmet 2015-08-28 23:24
Hormatly lyknan meniñ aýalym bilen bolanymda hij hili ol gyhynnaýarla elmidama sebabi namedenka!
Sitata
 
 
#1 Berdi 2014-10-06 05:28
Erkegin doli hokman ak bolmalymyka ? Dol sepbesik bolsa gowumyka?
Sitata
 

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele