Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Erkek saglygy JYNSY AGZALAR
( 19 Ses Berme )

 

 

Salam, hormatly lukman! Çagadaky dogabitdi ýeke ýumurtgalyk gelejekde zyýan berip bilermi? Şuňa gaýrat edip, düşündiriş berseňiz, minnetdar bolardym.

Saýtyň okyjysy.

 

 

Hormatly okyjy!

Çaganyň dogabitdi  bir ýumurtgajygynyň bolmazlygy  (monorhizm) onuň durmuşyna hiç hili ýaramaz  täsir edip bilmeýär. Bir  ýumurtgajygyň işiniň kadaly bolan ýagdaýynda adamda jynsy islegiň döremegi, onuň jynsy ukyby we önelgelilik ýagdaýlary kadaly, adatdaky ýaly bolýandyr.  Bu ýagdaýyň böwrekleriň we ýumurtga haltajygynyň dogabitdi zeperlenmeleri bilen utgaşýanlygyny göz öňüne tutup, ol agzalary barlamagyň zerurdygyny belläsimiz gelýär.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

<<<>>>

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Teswirlemeler  

 
#5 Mekan 2017-06-15 11:05
Salam lukman men jensym erkek men jyns agzalarmyn yumurtgalygy kawagt damar cekyan yaly bolyar yone bashga heme zatlar gowi shol zatlan caga galmana zyany barmyka
Sitata
 
 
#4 Geldi 2016-10-25 01:44
Lukman men geldi 21 yasymda men gen arkaly sacymyn dusyanligi sebapli Finesteride 1mg 1 hepdelap icdim(gen arkaly sac dumani 24 sagat duruzyan derman) sondan son menin ujudym onki yaly dal men name herekt etmeli maslahat berayin?
Sitata
 
 
#3 Artyk 2014-04-10 00:31
Hormatly lukman men 25 yasymda, oylenmedik. men on bir gezek sorapdym busaganymdan son sary renke menzes suwuklyk cykya sol adaty yagdaymy diyipdim. Indi su gunler ol cykyan suwuklyk ak renkde welin adaty yagdaya owruldimika Siz sony mumkin bolsa mana dusundurip maslahat berayseniz minnetdar bolardym.
Sitata
 
 
#2 Maksat 2013-06-27 23:26
Salam lukman,Menin ejemin ayagynyn okjesine sunk osyamis sony name edip bolorka eger mumkin bolsa maslahat berayin hayys etyan
Sitata
 
 
#1 murat 2013-05-29 16:08
salam lukman sizden sorajak zadym V-PILLS hakda sorajakdym V-PILLS hergun ikitabletgeden ichsen irden agshamyna sagat bellap erkek adamyn chlenini osurya hemmde guyshlendirya diyar osdiren 4-7 sm aralykda ozya adama zyyansyz diyar siz doly dushundurup berseniz shol derman hakda zyyany barmy yokmy shol barada kyn gormeseniz
Sitata
 

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele