Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Erkek saglygy ERKEK TOHUMY
( 7 Ses Berme )

 

 

Salam, hormatly lukman! Erkeklik tohumyndaky öýjükleriň işjeňligini näme sebäpden peselýär we onuň işjeňligini nädip ýokarlandyryp bolar?

Saýtyň okyjysy.

 

 

Hormatly okyjy!

Erkeklik tohumlygyndaky erkeklik öýjükleriň mukdar we hil taýdan kadalygynyň bozulmagy endokrin ulgamyň näsazlyklary, jynsy agzalarynyň keselleri (meselem, warikosele) ýa-da sowuklama ýagdaýlary (uretrit, prostatit), jynsy gatnaşyk arkaly geçýän ýokançlyklar bilen zeperlenmeleri (sözenek, hlamidioz, trihomoniaz) bilen baglydyr.

Dörän bozulmanyň sebäbini anyklap, degişli bejergini kesgitlemek üçin androlog lukmanyň maslahaty gerek bolar.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Teswirlemeler  

 
#4 Hudayberdi Pirnepesow 2015-10-31 20:27
Men 16 yasymda menin jyns organym oran kici men kicijik wagtym 2yumurtgamyn ortasyndan yyrtyldy sondan bari osenok name etmeli aydayyn hayys hayys
Sitata
 
 
#3 okyjy 2014-04-09 22:50
Quoting Artyk:
Salam Lukman. Men 25 yasymda. Men 20 yasymda warekasel boldym we operasiya etdirdim. Indi su gunler bir ay bari cep tarapdaky yumurtgam agyrya olam ayagyma agram dusenden son agyryp baslayar. Onun name sebapden bolyandygy,, zyyany barmydygy, nadip agyrydan saplanmalydygy barada maslahat berseniz Sizden minnetdar bolardym Lukman.

Salam Artyk, ine şu taýda maglumat bar http://www.saglyk.info/sorag-jogap/45-erkek-saglygy/735-warikosele-sebapleri-alamatlary-we-bejeris-usullaryn-ayratynlyklary.html
Sitata
 
 
#2 Artyk 2014-04-09 21:32
Salam Lukman. Men 25 yasymda. Men 20 yasymda warekasel boldym we operasiya etdirdim. Indi su gunler bir ay bari cep tarapdaky yumurtgam agyrya olam ayagyma agram dusenden son agyryp baslayar. Onun name sebapden bolyandygy,, zyyany barmydygy, nadip agyrydan saplanmalydygy barada maslahat berseniz Sizden minnetdar bolardym Lukman.
Sitata
 
 
#1 serik 2013-09-03 19:49
salam hormatly lukman men 20 yashly oglan sowuk gunlerde menin yumurtgamyn damary chekip agyryp durya men jynsy gatnashygyny kop edyan gunde 3 4 saparam bolyan wagty bolya shonun unmika ya namedenka sho barada aydaysanyz minatdar bolardym
Sitata
 

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele