Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Erkek saglygy JYNSY GOWŞAKLYK
( 6 Ses Berme )

 

 

Salam, hormatly lukman! Men 26 ýaşymda. Men jynsy gowşaklykdan ejir çekýän! Men nirä we haýsy lukmana ýùz tutmaly? Sizden geljek jogaplara garaşýaryn!

Saýtyň okyjysy.

 

 

Hormatly okyjy!

Jynsy gowşaklyk babatda barlagdan geçip, bejergi almak üçin Enäniň we Çaganyň Saglygyny Goraýyş Ylmy  Kliniki Merkezli hassahanasynyň "Önelgelilik saglygy" bölüminiň  ýa-da "Ene mähri" merkeziniň androlog lukmanlaryna ýüz tutup bilersiňiz.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Teswirlemeler  

 
#4 polo 2016-03-03 23:36
Ösdirip bolmayamy şol zady(çlen)
Sitata
 
 
#3 Lukman 2015-03-10 00:00
Didar!
Jynsy gowşaklyk kynçylygy barada doly maglumaty saýtymyzda ýerleşdirilen "Jynsy gowşaklyk" atly makaladan alyp bilersiňiz.Ýokarda bellenişi ýaly, bu bozulmanyň bejergisi üçin bejeriş merkezleriň androlog lukmanlaryna ýüz tutup bilersiňiz.
Sitata
 
 
#2 didar 2015-03-09 22:18
Salam lukman!!! Jynsy gowsaklygyn onuni nadip alyp bolya nirde nadip bejergi almaly ???
Sitata
 
 
#1 didar 2015-03-09 22:16
Salam lukam!!! Jynsy gowsaklygyn onuni nadip alyp bolya nirde nadip bejergi almaly ???
Sitata
 

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele