Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Erkek saglygy BU IMPOTENSIÝANYŇ ALAMATYMYKA?
( 7 Ses Berme )

 

 

Salam saýtyň lukmany. Berjek soragym üçin bagyşaweriň, aýyplaşmaň. Meniň ujydym turýar,  ýöne jyns gatnaşygynyň dowamynda dölümi çalt dökýän, yz yany ujydym wagty bilen turanok. Bu impotensiýamyka? Munuň bilen nähili göreşmeli? Mana kömegiňiz deger diýip umyt edýän.

Saýtyň okyjysy.

 

Hormatly okyjy!

Jynsy gatnaşygy geçirmäge bolan ukyplylygyňyz (ujydyň gönelmegi)  Sizde gowşaklygyň (impotensiýanyň) ýoklugyndan habar berýär.

Seksologlaryň bellemegine görä, tamamlanan jynsy gatnaşykdan soň, belli bir wagtyň dowamynda gatnaşygy täzeden başlap bilmezlik häsiýeti kadaly ýagdaý hasaplanýar.

Döli dökmäniň çaltlaşmagy (wagtyndan öň bolýan eýakulýasiýa) bolsa dürli sebäplere görä ýüze çykyp biler. Onuň sebäplerini takyklamak üçin barlag geçirmek wajypdyr.

Sizi gyzyklandyrýan soraglara has doly jogap almak üçin, saýtymyzda ýerleşdirilen "Jynsy gatnaşygy ajadýan ýene bir sebäp", "Jynsy gowşaklyk" atly makalalary okamagyňyzy maslahat berýäris.

Hormat bilen, Lukman.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele