Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Erkek saglygy HAÝSY UZYNLYK KADA?
( 15 Ses Berme )

"Hormatly lukman! Meniň üçin şu soraga jogap tapmak wajyp bolup durýar. Meniň ujydymyň gönelen wagty uzynlygy 10 sm. Bu kada laýykmy?"

Saýtyň okyjysy.

"Salam lukmanlar! Meniň eşidişime görä, erkek ujydynyň ortaça kadaly uzynlygy 11-14 sm. bolmaly. Lukmançylykda haýsy uzynlyk kada hasaplanýar?"

Saýtyň okyjysy.

Erkek adamlaryň hemmesi diýmesem hem, aglaba bölegi ujydynyň uzynlygyna üns berýärler we ony köpeltmegiň isleginde bolýarlar. Gynansakda, ujydy düzýän gowak görnüşli bedenjikler gaty bolan belokly örtükden ybaratdyrlar: olary myşsalar ýaly "ösdürip" hem bolmaýar, dürli agramlyklary asyp süýndirip hem bolmaýar. Islegi uly bolan erkek adamlar üçin eke-täk mümkinçilik höküminde hirurgiki usuly maslahat berip bolýar, ýöne hirurgyň öňünde ýatmakdan köpler gorkýarlar.

Erkek adama öz ujydynyň uzynlygyna baha berip, bolup biljek bozulmalary kesgitlemek üçin urolog-lukmanlary tarapyndan düzülen synag testini siziň dykgatyňyza ýetiresim gelýär.

Gadymy bilermenleriň pikiriçe, ujyt oňa howanyň düşmesi arkaly gönelýär ekeni. Häzir bolsa ujydyň gönelmeginiň esasy sebäbiniň jynsy oýanmada arterial ganyň ujyda gelmesiniň ýokarlanyp, wena ganynyň bolsa gitmeginiň kynlaşmagyndadygyny hemmämiz bilýändiris.

Indi bolsa, ujydyň uzynlygynyň onuň gönelen wagtynda ölçelmelidigini ýatda saklap, netijeler bilen deňeşdiriň.

1-2 sm. – gönelen wagtynda şeýle uzynlykly ujyt çagalarda duş gelýär. Uly erkek adamda şeýle uzynlykly ujydyň bolmagy agyr dogabitdi kemçiligiň bardygyndan habar berip, urolog-androlog lukmanlaryň maslahatyny talap edýändir. Bu diňe bir psihiki, kosmetiki we peşew çykaryş bilen bagly bozulmalaryň çözbaşy bolman, eýsem önelgesizligiň sebäbi hem bolup biler.

3-7 sm. – eger gönelen wagty ujydyňyz şeýle uzynlyga eýe bolsa, ol kiçi ujyt hasaplanýar. Bu bozulma hirurgiki bejergi bilen düzedilip bolýandyr we oňaýly kosmetiki netije alynýandyr.

8-10 sm. – ortaça görkezijiden pes bolan uzynlykdyr. Ol artykmaç beden agramlylygy, nesil yzarlaýjylyk häsiýetleri we beden aýratynlyklary bilen bagly bolup biler. Kesel bilen bagly sebäbini anyklamak üçin urologa ýüz tutuň. Eger bozulma anyklanylmasa, ondan peýdalanmagy öwreniň we göwniçökgünlilige ýol bermek üçin sebäbiň ýokdugyny biliň. Şahsyýet höküminde kämilleşiň we jynsy gatnaşyklarda ol santimetrleriň ýeke-täk çykalga bolup bilmeýändigini ýatda saklaň.

11-16 sm. – siz orta görkezijili uzynlykdaky ujydyň eýesi bolup, biynjalyk bolara sebäp ýokdur. Eger bu babatda siz biynjalyk bolýan bolsaňyz, onda mümkin siziň öz mümkinçilikleriňize göwnüňiz ýetýän däldir ýa-da siz ýaş bolup, has uly adam bilen maslahatlaşmaga çekinýänsiňiz, bolmasa hem siz pornografiki filmlere has köp üns berýän bolmagyňyz mümkindir. Bar bolan mümkinçilikden peýdalanmagy öwreniň, şeýle hem öz ünsüňizi okuwyňyza, işiňize, gyzyklanmalaryňyza gönükdiriň.

17-20 sm. – siz buýsanyp bilersiňiz, bu orta görkezijiden uly uzynlykdyr.

21-26 sm. – siz uly ujydyň eýesi. Takyklyk üçin ýene bir gezek ölçäp görüň. Bu siz üçin uly buýsanç bolsa hem, jynsy gatnaşyklarda siziň ýanýoldaşyňyzda oňaýsyzlyk döredip biler. Onda jyns agzalarynyň şikeslenmesi bolmaz ýaly ägä boluň. Ondan başga-da, prezerwatiw saýlamak hem kynçylyk döredip biler.

27 sm. we ýokary – ýene bir gezek ölçäp görüň. Şeýle uzynlyk bolup bilmeýär. Bolaýan ýagdaýynda hem, ol önelgelilik ulgamynda çynlakaý bozulmalaryň bardygyndan habar berip biler.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Teswirlemeler  

 
#2 Okyjy 2017-12-22 11:42
Lukman aga, ujydyn durli ulylykda bolmagyna name sebap bolyarka?
Sitata
 
 
#1 ertirchi 2017-12-22 06:33
dash etdin lukmanjan.
Sitata
 

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele