Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Önelgelilik GÖWRELILIKDE KOFE IÇMEK ZYÝANLYMY?
( 16 Ses Berme )

 

 

Hormatly lukman! Göwrelilere kofe içmek bolýarmy?

Saýtyň okyjysy.

 

 

Hormatly okyjy!

Göwrelilere kofe içgisini içmegiň zyýanlylygy ýa-da zyýansyzlygy babatda köp ýyllar lukmanlaryň arasynda dürli pikirli çekeleşmeler dowam edýär.

Kofe içgisiniň tarapdarlary onuň az mukdarynyň kabul edilmeginiň göwreliniň nerw ulgamyny tijendirip, şähdiaçyklyga, keýplilige getirýändigini belleseler, onuň garşydaşlary bu içginiň düzümindäki kofeiniň ösýän çagada az agramly dogma howpuny döredýändigini delil getirýärler. Galyberse-de, bu içginiň gan basyşy ýokarlandyrma häsiýetini göz öňüne tutup, onuň göwreliligiň üçünji ýarymynda ýaramaz täsirlere getirip biljekdigini hem belläp geçýärler.

Ýöne daniýaly alymlaryň köp ýylky geçiren gözegçilikleri, göwreli üçin irden 1-2 sany kiçijik çaşka kofe içgisini içmegiň howpsuz bolup durýandygyny anyklady. Ýeri gelende aýtsak, alymlar gök çaýyň hem kofeini saklaýandygyny we onuň köp mukdarda kabul edilmeginiň göwreli üçin ýaramly bolup bilmejekdigini belleýärler.

Aýdylanlardan dine bir netije çykaryp bolýar: göwrelilik dowri köfe içgisini az kabul  etme (1-2 kiçi çaşkajyk) rugsat berilsede, arassa çeşme suwuny, morslary, ir-iýmiş gaýnatmalary (kompot), miwe suwlaryny içmeklige ýykgyn edilse peýdaly bolar.

Hormat bilen, saýtyň ginekolog lukmany.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Teswirlemeler  

 
#2 zeynep 2016-09-22 12:48
Zaya dusende caga name zyyany bar
Sitata
 
 
#1 Bibi 2015-01-05 19:56
Telefonda habarlaşypbilerinmi ýaba ýanyñyza baryp habarlaşyp bolýarmy
Sitata
 

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele