Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Önelgelilik GINIPRAL DERMANY BARADA MAGLUMAT
( 5 Ses Berme )

 

 

Salam Lukman! Menin gelnim göwreli we käbir sebäplere görä hassahanada bejergi aldy. Hassahanadan çykandan son lukman gelnime, Dinepral gerdejiklerini içmegini maslahat beripdir, ýöne ähli dermanhanalara aýlandym welin Ginipral gerdejikleriniň barlygyny, Dinepral dermanynyň ýoklugyny aytdylar. Şu maslahat berlen gerdejikler barmyka we ulanylanda olaryň täsirleri nähilikä?

Saýtyň okyjysy.

Hormatly okyjy!

Ginipral (Dinipral serişdesi barada bizde maglumat ýok) göwreliligiň üçünji ýarymynda wagtyndan öň dogma howpy dörände, ýatgynyň kadasyz (diskoordinirlenen) ýygrylmalarynda, çagada dörän ýiti kislorod ýetmezçilikli ýagdaýlarynda akuşerçilik kömeginde giňden ulanylýar. Serişdäni görkezme boýunça wena damaryna göýberýärler hem-de gerdejik görnüşde hem kabul edýärler.

Ginipral damardan göýberilende, serişdäniň 2 ampulasyny (hersi 25 mkg) 5%-li glýukozanyň 500 ml. mukdaryna goşulyp, minutda 25 damja göýberme tizlikde amala aşyrylýar. Görkezme boýunça göýberiş tizligi 1 minutda 10 damjadan 60 damja barabar bolup bilýändir.

Gerdejik görnüşleri, serişdäni damardan göýberme tamamlanmazdan 2-3 sagat öň kabul edilip başlanýar. Başda 1 gerdejigi, soňundan her 3 sagatdan 1 gerdejikden kabul edip, günde 4-8 gerdejige ýetirilýär (her 4-6 sagatdan).

Ginipral gan basyşyň peselmegi, ýüregiň kadasyz urmagy, eliň barmaklarynyň titremegi, kelagyry, baş aýlanma ýaly ýaramaz täsirlere getirip bilýändigi üçin, şeýle ýagdaýlar ýüze çykanda ony beta-mimetik (izoptin, fenoptin) derman serişdeleri bilen utgaşykda kabul etmek hem maslahat berilýär.

Ginipral diňe lukmanyň maslahatyndan soň, gözegçilik astynda kabul edilmelidir.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele