Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Önelgelilik ÝETGINJEKLIK DÖWRI WE GORAGLYLYK SERIŞDELERI
( 17 Ses Berme )

 

 

Ýetginjek ýaşda haýsy serişdeler bilen göwreliligiň öňüni almak howpsuz bolýarka?

Saýtyň okyjysy.

 

 

Hormatly okyjy!

Ýetginjeklik döwründe jyns gatnaşyklary başlama iki tarapdan hem uly jogapkärçiligi we taýýarlygy talap edýändir. Çünki bu meselä geleňsiz çemeleşmäniň dürli kynçylyklara getirip (jyns gatnaşyklary arkaly geçýän keseller, islenilmedik göwrelilik we başgalar), geljekde jynsy gatnaşyklary we maşgala gurma meselelerine degişli düşünjeleriniň ýoýulmagyna getirip biler.

Ýetginjeklik döwründe göwreliligiň öňüni alyş serişdeleri höküminde prezerwatiwleri we utgaşdyrylan aýal gormonlarynyň gerdejiklerini maslahat berip bolar. Gormonal serişdeleriniň ilkibaşda ginekolog lukmany tarapyndan saýlanylmalydygyny we olary belli tertipde kadaly kabul etmegiň möhümdigini belläsim gelýär.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Teswirlemeler  

 
#2 Alty 2016-09-19 01:56
Onda dine yaladaymasan yada barmaklaymasan
Sitata
 
 
#1 aman 2016-09-19 01:45
Amyn turup baryamy son yaly a gyz
Sitata
 

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele