Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Önelgelilik USB-gy ARKALY ÇAGANYŇ JYNSYNY ANYKLAMAK
( 3 Ses Berme )

 

 

Salam. Men 19 yaşymda, özüm hem 6 aýlyk göwreli. 4 aýymy doldurup (18 hepdelik) USB-ny geçdim. Şonda göwrämdäki çaganyn gyzjagazdygyny aýtdylar. Meni gyzyklandyrýan zat- şol möhletde çaganyň jynsyny anyk bilip bolýarmy?

Saýtyň okyjysy.

 

Hormatly okyjy!

Göwreliligiň 13-16-njy hepdesinden son (jyns agzalary 9-12 hepde aralygy emele gelýär) çaganyň jynsyny kesgitlemek mümkindir. Ultrases barlagynda çaganyň daşky jyns agzalarynyň görülmegi netijesinde onuň jynsy kesgitlenýär. Göwredäki çaganyň jynsy güberçeginiň uzynlygy we gyşarmagy (oglanjyklarda 300-dan ýokary) esasynda, bu möhlet aralygynda çaganyň jynsy barada belli bir maglumat berip bolar. Ýöne kesgitlemeleriň dogrulygynyň lukmanyň tejribesine, ulanylýan ultrases enjamyň hiline we barlag wagty çaga düwünçeginiň ýatyş hem-de umumy (meselem, jyns agzalaryň çişginliligi) ýagdaýyna baglydygyny hem bellemek zerurdyr. Lukmanlaryň bellemegine görä, çaganyň jynsyny kesgitlemek üçin onuň hereketleriniň işjeňleşýän, göwreliligiň 20-22 hepde aralygy has oňaýlydyr. Jynsy kesgitlemekde 3D ultrases enjamlaryň takyklygy bilen tapawutlanýandyklaryny hem bellemelidir.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Teswirlemeler  

 
#3 Myrat 2017-05-27 00:57
Salam Lukman Biz Caganyn jynsyny bilmek ucin usb-gy arkaly barlatdyk.Netijede bolsa Gyzjagaz diydiler.Şol %100 dogry cykyarmy?6ay göwreli
Sitata
 
 
#2 Lukman 2014-01-17 00:41
Hemra!
Ýylan çakmalarda berilmeli ilkinji kömegiň aýratynlyklary we bu barada doly maglumaty, saýtymyzda ýerleşdirilen "Ýylan çakmalarda berilýän ilkinji kömek" atly makaladan okap bilersiňiň.
Sitata
 
 
#1 hemra 2014-01-16 02:35
Salam. Meniñ bir soragym bar. Eger jigi-dogan ikisi(ikisi hem oglan bolsa) tomus wagtlary bolsa, şortikde aýlanyp ýören wagtlary biriniñ jyns organyndan ýylan çaksa şol oglana nädip ilkinji kömek bermeli başga ýerlerinden çaksa gany sorup çykarmaly bu ýagdaýda näme kömek berip bolar? Jagabyñyza öñünden minnetdarlyk bildirýän.
Sitata
 

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele