Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Önelgelilik OPERATIW DOGRUMDAN SOŇKY DÖWÜR
( 4 Ses Berme )

 

 

Salam hormatly lukman! Çaga kesilip alnandan son aýalyň saglygy babatynda nählil çäreleri geçirmeli? Şu barada giňişleýin gürrüň beraýseňiz sizden hoşal bolardym!

Saýtyň okyjysy, Guwanç.

 

 

Hormatly Guwanç!

Kesarewo kesimi bilen geçen dogrumdan soň, operasiýadan soňky tygyň arassaçylygyna we bitişine ünsli çemeleşmek zerurdyr. Onuň üçin ýaradan bölünip çykmalara, onuň ýagdaýyna üns berip, görkezme boýunça tyg düşen ýeri ýaşyl jöwheriň spirtli ergini, lewomekol, iruksol melhemleri bilen işlemek peýdaly bolup biler. Işlenmeden soň, tyg ýeri aseptiki (zyýansyzlandyrylan) daňy bilen örtülip, berkidilmelidir.

Şonuň ýaly-da, lukman tarapyndan ýatgynyň kiçelme ýagdaýyna, jynshanadan bölünip çykmalaryň häsiýetine, bedeniň gyzgyny we gan basyşynyň derejesine gözegçilik geçirilmelidir.

Operatiw dogrumy geçiren enä özwagtynda we ýokumly iýmitlenmäni üpjün etme, fiziki işlerden 6-7 aýyň dowamynda çetleşdirme, dynç almak üçin şertleri döretme zerurdyr.

Jynsy gatnaşyklary (enäniň ýagdaýyna görä), dogrumdan soňky 6-njy hepdeden ir bolmadyk möhletde başlamaklyga rugsat berilýär. Şeýle-de, operatiw dogrumdan soň, indiki göwreliligi 2-2,5 ýyldan meýilleşdirmek maslahat berilýändir. Bu möhlet ýatgynyň tyg ýeriniň gowy bitişmegi üçin ýeterlik bolup, ginekolog lukmanlaryň köpüsi bu möhleti uzaklaşdyrmazlygy hem ündeýärler, çünki köp wagtyň geçmegi bilen ýatgynyň myşsa süýümleriniň çekimlilik häsiýeti peselip biler. Göwreliligiň öňüni almak üçin amatly usullary saýlap almak maksady bilen ginekolog lukmanynyň maslahatyny almak zerurdyr.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele