Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Önelgelilik ÇAGA ÜÇIN ZYÝANLYMY?
( 2 Ses Berme )

 

 

Salam hormatly lukman! Menin gelnim göwreli. 9 aya girende aýal ugrundan suw we gan gelip başlady. Içi sarsypdyr diýýärler! lukmanlar cagany wagtyndan on dogurdýan sanjymlary uryarlar! Sol sanjymlar gelnim we dogjak çaga üçin zyýanlymyka? Şular barada ginişleyin gürrüň berseniz sizden hosal bolardym!

Saýtyň okyjysy.

 

Hormatly okyjy!

Eger göwreli aýalyň jyns agzalaryndan gan we çaganyň ýansuwlary gelip başlasa, çagany dogurtma zerurlygy ýüze çykýandyr. Çünki çaga ýansuwlarynyň gitmegi, çagada ýokançly ýagdaýlaryň döreme töwekgelçiligini ýokarlandyrýar. Dogrumy tijendirmegiň hemme düzgünleri berjaý edilende we hemme dörän ýagdaýlar göz öňüne tutulanda, bu sanjymy ulanma aýal we çaga üçin howpsuzdyr.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

<<<>>>

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele