Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Önelgelilik GÖWRELILIK
( 6 Ses Berme )

 

 

Salam, hormatly, lukman! Meniň aýalym göwreli we ýüregi bulanýar, zat iýse gaýtarýar. Näme maslahat berersiňiz?

Saýtyň okyjysy.

 

 

Hormatly okyjy!

Siziň gelniňizi irki gestoz ýagdaýynyň ýa-da il arasynda aýdylýan aş saýlamanyň alamatlary biynjalyk edýär. Ýüze çykyş derejesine baglylykda, geçirilýän bejerginiň göwrümi hem tapawutly bolýar.Ýeňil we orta derejede geçýän aş saýlamada az-azdan, ýöne ýygy naharlanma, serukal, dimedrol, toksikoz-plýus, doprokin serişdelerini ulanma ýeterlik bolsa, agyr geçýän ýagdaýlar ýörite erginleri ulanma bilen keselhana bejergisini talap edýändir. Agyr geçýän we wagtynda bejerilmedik aş saýlama bedeniň zäherlenmesiniň sebäbi bolup, çaga düwünçegiň ösüşine ýaramaz täsir edip biler.Gelniňize ýagdaýa görä degişli bejergini kesgitlemek üçin ginekolog lukmanyna ýüz tutma ýerlikli bolar. Göwrelilik döwründe duşup biljek amatsyz ýagdaýlar barada maglumaty almak üçin saýtymyzda ýerleşdirilen "Göwrelilik döwrüniň kynçylyklary" atly makala bilen tanyşmagy maslahat berýäris.

Hormat bilen, saýtyň ginekolog lukmany.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Teswirlemeler  

 
#1 Неважно Кто 2016-09-11 12:40
Про беременность что надо делать об этом все скажите !!!!
Sitata
 

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele